preskoči na sadržaj

Osnovna škola Pavao Belas

 > Natječaj
Natječaj za popunu radnog mjesta

Natječaj za pomoćnike u nastavi

Autor: Tomislav Cerinski, 4. 8. 2017. 08:00

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17 ) i sukladno uvjetima projekta Prsten potpore u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, Osnovna škola „Pavao Belas“ objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

 

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

 

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:      2 pomoćnika u nastavi nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno

                                              

Mjesto rada: Brdovec (mjesto rada je u potpunosti prilagođeno osobama s invaliditetom)

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2017/2018

Prijevoz: u cijelosti  

 

POSEBNI UVJETI

 • minimalno srednjoškolsko obrazovanje
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

OPIS POSLOVA

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

 

Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
 4. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)

 

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Izabrani kandidat/inja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati i to prije početka rada.

 

Izabrani/a kandidat/inja bit će upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

 

S kandidatom/injom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna/srednja škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja 4. kolovoza 2017. godine

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Osnovna škola „Pavao Belas“, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 P. Brdovečko s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI".

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve  01 3315 216.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 602-02/17-01/44

URBROJ: 238/03-129-17-6                                                                                                                                                                          

preuzmi dokument

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Tomislav Cerinski, 18. 7. 2017. 07:00

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.) Osnovna škola „Pavao Belas“, 10291 Prigorje Brdovečko, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

N A T J E Č A J    Z A

-Domara 1 izvršitelj/ica na  neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), uz obvezni probni rad od 2 mjeseca

Uvjeti:             -     završena srednja škola tehničke struke

                        -      uvjerenje o osposobljenosti za ložača centralnog grijanja

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje o osposobljenosti za ložača centralnog grijanja, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Datum objave natječaja: 18. srpnja 2017.

 

KLASA: 112-02/17-02/13

URBROJ: 238/03-129-17-3

preuzmi dokument

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Tomislav Cerinski, 15. 5. 2017. 11:45

     Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.) Osnovna škola „Pavao Belas“, 10291 Prigorje Brdovečko, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

N A T J E Č A J    Z A

1.Učitelja/icu harmonike– 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme (7,33 sati nastave tjedno)

 

UVJETI: Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.) te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu „Narodne novine“ br. 47/96. i 56/01.)

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti: životopis, diplomu o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu,  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Datum objave natječaja: 15. svibnja 2017.

KLASA: 112-02/17-01/12

URBROJ: 238/03-129-17-3

 

natječaj

obavijest kandidatima

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Tomislav Cerinski, 15. 5. 2017. 11:43

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.) Osnovna škola „Pavao Belas“, 10291 Prigorje Brdovečko, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

N A T J E Č A J    Z A

1.Učitelja/icu harmonike– 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (1,99 sati nastave tjedno) do 31. kolovoza 2017.

 

UVJETI: Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.) te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu „Narodne novine“ br. 47/96. i 56/01.)

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti: životopis, diplomu o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu,  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Datum objave natječaja: 15. svibnja 2017.

KLASA: 112-02/17-02/40

URBROJ: 238/03-129-17-3

 

natječaj

obavijest kandidatima

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Tomislav Cerinski, 23. 3. 2017. 11:45

OSNOVNA ŠKOLA

PAVAO BELAS

Ilije Gregorića 28, Brdovec

10291 Prigorje Brdovečko

 

Osnovna škola Pavao Belas, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje natječaj za popunu radnog  mjesta

 

-Domar 1 izvršitelj/ica na  neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), uz obvezni probni rad od 2 mjeseca

Uvjeti:             -     završena srednja škola tehničke struke

                        -      uvjerenje o osposobljenosti za rukovanje centralnim grijanjem                     

Uz prijavu treba priložiti: životopis, presliku dokaza o stečenoj naobrazbi, presliku uvjerenja o osposobljenosti za rukovanje centralnim grijanjem, presliku potvrde o radnom stažu (HZMO) i presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj-domar“. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

 

Datum objave natječaja: 23. ožujka  2017.

 

KLASA: 112-02/17-01/11

URBROJ: 238/03-129-17-3

 

preuzmi dokument

rezultati natječaja

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Tomislav Cerinski, 21. 3. 2017. 08:40

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.) Osnovna škola Pavao Belas, 10291 Prigorje Brdovečko, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

N A T J E Č A J    Z A

1.Učitelja/icu harmonike– 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme (7,33 sati nastave tjedno)

2.Učitelja/icu harmonike– 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (1,99 sati nastave tjedno) do 31. kolovoza 2017.

                   3.   Učitelja/icu klavira– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

                 do 31. kolovoza 2017.

                 4.   Učitelja/icu klavira– 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno

                 vrijeme (10,32 sata nastave tjedno) do 31. kolovoza 2017.

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.) i Zakonu o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine br. 130/11.)

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i presliku potvrde o radnom stažu (HZMO).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Datum objave natječaja: 21. ožujka 2017.

preuzmi dokument

rezultati natječaja - klavir - nepuno

rezultati natječaja - klavir - puno

rezultati natječaja - harmonika - neodređeno

rezultati natječaja  - harmonika - određeno

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Tomislav Cerinski, 21. 3. 2017. 08:38

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.) Osnovna škola Pavao Belas, 10291 Prigorje Brdovečko, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

N A T J E Č A J    Z A

1.Učitelja/icu matematike– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust)

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.) te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i presliku potvrde o radnom stažu (HZMO).

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Datum objave natječaja: 21. ožujka 2017.

 

KLASA: 112-02/17-02/35

URBROJ: 238/03-129-17-3   

preuzmi dokument

rezultati natječaja

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Tomislav Cerinski, 16. 2. 2017. 05:09

OSNOVNA ŠKOLA

PAVAO BELAS

Ilije Gregorića 28, Brdovec

10291 Prigorje Brdovečko

 

Osnovna škola Pavao Belas, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje natječaj za popunu radnog  mjesta

 

Kuhar 1 izvršitelj/ica na  određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)

 

Uvjeti:             -     završena srednja škola – kuhar/ica

                                  

Uz prijavu treba priložiti: životopis, presliku dokaza o odgovarajućem stupnju obrazovanja, presliku potvrde o radnom stažu (HZMO) i presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

 

Izabranog kandidata pozvat će se da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, sanitarnu iskaznicu i potvrdu o završenom tečaju higijenskog minimuma.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj-kuhar“. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Datum objave natječaja: 16. veljače 2017.

 

KLASA: 112-02/17-02/26

URBROJ: 238-03-129-17-3

 

preuzmi dokument

obavijest kandidatima

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Tomislav Cerinski, 16. 2. 2017. 05:07

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.) Osnovna škola Pavao Belas, 10291 Prigorje Brdovečko, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

N A T J E Č A J    Z A

 

Učitelja/icu Njemačkog jezika– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust)

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i presliku potvrde o radnom stažu (HZMO).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Datum objave natječaja: 16. veljače 2017.

KLASA: 112-02/17-02/25

URBROJ: 238/03-129-17-3

preuzmi dokument

obavijest kandidatima

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Tomislav Cerinski, 16. 2. 2017. 05:04

 

    

 

     Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.) Osnovna škola Pavao Belas, 10291 Prigorje Brdovečko, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

 

N A T J E Č A J    Z A

 

1. Učitelja/icu violine– 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme (9 sati nastave tjedno)
2. Učitelja/icu violine– 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (12,30 sati nastave tjedno) do 31. kolovoza 2017.
3. Učitelja/icu tambure– 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme (13,33 sati nastave tjedno)
4. Učitelja/icu tambure– 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (0,65 sati nastave tjedno) do 31. kolovoza 2017.
5. Učitelja/icu harmonike– 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme (7,33 sati nastave tjedno)
6. Učitelja/icu harmonike– 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (1,99 sati nastave tjedno) do 31. kolovoza 2017.
7. Učitelja/icu flaute– 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme (15 sati nastave tjedno)
8. Učitelja/icu gitare– 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme
9. Učitelja/icu gitare– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2017. 

10.  Učitelja/icu solfeggia– 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme (8 sati nastave tjedno)

 11.   Učitelja/icu solfeggia– 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme ( 4 sata nastave tjedno) do 31. kolovoza 2017.

12.   Učitelja/icu klavira– 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme           

13.   Učitelja/icu klavira– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2017.

14.   Učitelja/icu klavira– 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (10,32 sata nastave tjedno) do 31. kolovoza 2017.

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.) i Zakonu o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine br. 130/11.)

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i presliku potvrde o radnom stažu (HZMO).

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Datum objave natječaja: 16. veljače 2017.

 

preuzmi dokument

obavijest kandidatima - str.1.

obavijest kandidatima - str.2.

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Tomislav Cerinski, 16. 1. 2017. 15:12

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Pavao Belas, 10291 Prigorje Brdovečko, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

 

N A T J E Č A J    Z A

Učitelja/icu Engleskog jezika– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)

 

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i presliku potvrde o radnom stažu (HZMO).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Datum objave natječaja: 17. siječanj 2017.

KLASA: 112-02/17-02/3

URBROJ: 238/03-129-17-3    

obavijest kandidatima

natječaj

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Tomislav Cerinski, 10. 1. 2017. 16:14

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Pavao Belas, 10291 Prigorje Brdovečko, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

N A T J E Č A J    Z A

 

Učitelja/icu Kemije– 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme (8 sati nastave tjedno)

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i presliku potvrde o radnom stažu (HZMO).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Datum objave natječaja: 11. siječanj 2017.

KLASA: 112-02/17-01/1

URBROJ: 238/03-129-17-03  

 

obavijest

[više]

Natječaj, stručno osposobljavanje

Autor: Tomislav Cerinski, 15. 12. 2016. 12:32

OSNOVNA ŠKOLA

PAVAO BELAS

Ilije Gregorića 28

10291 BRDOVEC

 

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12, 120/12) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Pavao Belas, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

 

NATJEČAJ

 za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa tajnika/tajnice (m/ž) - 1 izvršitelj/ica za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme, na određeno u trajanju od 12 mjeseci

UVJETI:  

a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,

b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a).

Uz prijavu dostaviti: životopis, diplomu, domovnicu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora (članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci, dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (elektronički zapis ili

potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu škole: Osnovna škola Pavao Belas, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko, s naznakom: „Za natječaj-stručno osposobljavanje“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

                                                        

Datum objave natječaja: 15. prosinac 2016.

KLASA: 112-07/16-01/18

URBROJ: 238-13-129-16-01

 

preuzmi dokument

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Tomislav Cerinski, 13. 12. 2016. 11:52

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Pavao Belas, 10291 Prigorje Brdovečko, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

N A T J E Č A J    Z A

1.Učitelja/icu Engleskog jezika– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)

 

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i presliku potvrde o radnom stažu (HZMO).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Datum objave natječaja: 14. prosinac 2016.

KLASA: 112-02/16-02/69

URBROJ: 238-03-129-16-2

 

preuzmi dokument

obavijest kandidatima

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Tomislav Cerinski, 23. 11. 2016. 09:15

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Pavao Belas, 10291 Prigorje Brdovečko, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

N A T J E Č A J    Z A

 • Učitelja/icu Njemačkog jezika– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust)

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i presliku potvrde o radnom stažu (HZMO).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Datum objave natječaja: 23. studeni 2016.

KLASA: 112-02/16-02/54

URBROJ: 238-03-129-16-2  

obavijest kandidatima

preuzmi dokument

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Tomislav Cerinski, 22. 11. 2016. 12:54

OSNOVNA ŠKOLA

PAVAO BELAS

Ilije Gregorića 28, Brdovec

10291 Prigorje Brdovečko

 

Osnovna škola Pavao Belas, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje natječaj za popunu radnog  mjesta

 

 • -Kuhar 1 izvršitelj/ica na  određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)

Uvjeti:             -     završena srednja škola – kuhar/ica

 

Uz prijavu treba priložiti: životopis, presliku dokaza o odgovarajućem stupnju obrazovanja, presliku domovnice, presliku potvrde o radnom stažu (HZMO) i presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Izabranog kandidata pozvat će se da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, sanitarnu iskaznicu i potvrdu o završenom tečaju higijenskog minimuma, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih dokumenata smatra odustankom od sklapanja ugovora o radu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj-kuhar“. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

 

Datum objave natječaja: 22. studeni  2016.

 

KLASA: 112-02/16-02/46

URBROJ: 238-03-129-16-2

preuzmi dokument

obavijest kandidatima

[više]

Natječaj za popuni radnog mjesta

Autor: Tomislav Cerinski, 21. 11. 2016. 10:38

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Pavao Belas, 10291 Prigorje Brdovečko, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

N A T J E Č A J    Z A

 

 • Učitelja/icu violine– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme
 • Učitelja/icu tambure– 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme
 • Učitelja/icu harmonike– 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno
 • Učitelja/icu flaute– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme
 • Učitelja/icu gitare– 2 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme     
 • Učitelja/icu solfeggia– 1 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme
 • Učitelja/icu glasovira– 2 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme

 

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) i Zakonu o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine br. 130/11.)

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i presliku potvrde o radnom stažu (HZMO).

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Datum objave natječaja: 21. studeni 2016.

 

preuzmi dokument

obavijest o poništenju natječaja

[više]

Obavijest kandidatima - priroda/biologija

Autor: Tomislav Cerinski, 14. 11. 2016. 12:18

obavijest

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Tomislav Cerinski, 10. 11. 2016. 14:22

OSNOVNA ŠKOLA

PAVAO BELAS

Ilije Gregorića 28, Brdovec

10291 Prigorje Brdovečko

 

Osnovna škola Pavao Belas, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje natječaj za popunu radnog  mjesta

 

 

Domar 1 izvršitelj/ica na  neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), uz obvezni probni rad od 2 mjeseca

Uvjeti:             -     završena srednja škola tehničke struke

                     -      uvjerenje o osposobljenosti za rukovanje centralnim grijanjem

 

Uz prijavu treba priložiti: životopis, presliku dokaza o stečenoj naobrazbi, presliku uvjerenja o osposobljenosti za rukovanje centralnim grijanjem, presliku domovnice, presliku potvrde o radnom stažu (HZMO) i presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj-domar“. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

 

Datum objave natječaja: 10. studeni  2016.

KLASA: 112-02/16-01/6

URBROJ: 238-03-129-16-2 

 

obavijest kandidatima

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Tomislav Cerinski, 9. 11. 2016. 01:00

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Pavao Belas, 10291 Prigorje Brdovečko, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

N A T J E Č A J    Z A

1.Učitelja/icu Njemačkog jezika– 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme (6 sati nastave tjedno)

 

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i presliku potvrde o radnom stažu (HZMO).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Datum objave natječaja: 9. studeni 2016.

KLASA: 112-02/16-01/7

URBROJ: 238-03-129-16-2

 

obavijest kandidatima

[više]

Natječaj, stručno osposobljavanje

Autor: Tomislav Cerinski, 7. 11. 2016. 08:16

OSNOVNA ŠKOLA

PAVAO BELAS

Ilije Gregorića 28

10291 BRDOVEC

 

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12, 120/12) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Pavao Belas, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

 

NATJEČAJ

1. za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Učitelja/ice razredne nastave - 1 izvršitelj/ica za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme, na određeno u trajanju od 12 mjeseci

 

2. za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Učitelja/ice tjelesne i zdravstvene kulture - 1 izvršitelj/ica za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme, na određeno u trajanju od 12 mjeseci

 

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora (članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci, dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu škole: Osnovna škola Pavao Belas, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko, s naznakom: „Za natječaj-stručno osposobljavanje“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

                                                         

Datum objave natječaja: 7. studeni 2016

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Tomislav Cerinski, 25. 10. 2016. 13:27

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Pavao Belas, 10291 Prigorje Brdovečko, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

N A T J E Č A J    Z A

1.Učitelja/icu Prirode i biologije – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i presliku potvrde o radnom stažu (HZMO).

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Datum objave natječaja: 26. listopad 2016.

 

KLASA: 112-02/16-02/44

URBROJ: 238-03-129-16-2    

[više]

Obavijest kandidatima - razredna nastava

Autor: Tomislav Cerinski, 13. 10. 2016. 12:01

 

obavijest

[više]

Obavijesti

Autor: Tomislav Cerinski, 2. 10. 2016. 16:05

Obavijest kandidatima - Njemački

Njemački - odluka o neizboru kandidata

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Tomislav Cerinski, 23. 9. 2016. 12:58

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Pavao Belas, 10291 Prigorje Brdovečko, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

N A T J E Č A J    Z A

1.Učitelja/icu razredne nastave– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust)

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i presliku potvrde o radnom stažu (HZMO).

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Tomislav Cerinski, 12. 9. 2016. 01:30

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Pavao Belas, 10291 Prigorje Brdovečko, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

N A T J E Č A J    Z A

Učitelja/icu Njemačkog jezika– 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (6 sati nastave tjedno, zamjena za roditeljski dopust)
Učitelja/icu Njemačkog jezika– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust)

 

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i presliku potvrde o radnom stažu (HZMO).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Datum objave natječaja: 12. rujan 2016.

KLASA: 112-02/16-02/31

URBROJ: 238-03-129-16-2

[više]

NATJEČAJ za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

Autor: Dalia Kager, 10. 8. 2016. 10:11

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i sukladno uvjetima projekta Prsten potpore u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.02 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, Osnovna škola Pavao Belas objavljuje

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

 

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

 

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:      1 pomoćnik u nastavi nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno                                            

Mjesto rada: Brdovec (mjesto rada je u potpunosti/djelomično prilagođeno osobama s invaliditetom)

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2016/2017

Prijevoz: djelomično  

POSEBNI UVJETI

minimalno srednjoškolsko obrazovanje nprotiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

 

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je pružanje osobne stručne potpore  učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama Zagrebačke županije, kako bi učenici s teškoćama u razvoju ravnopravno sudjelovali u svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Pružanje pomoći u socijalizaciji i savladavanju socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera, te pomoć učenicima s komunikacijskim teškoćama.

 

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

- životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
- dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)

 

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Izabrani kandidat/inja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati tijekom prva dva mjeseca od selekcije kandidata.

Izabrani/a kandidat/inja bit će upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

S kandidatom/injom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna škola Pavao Belas sklopit će pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja 10. kolovoza 2016. godine.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI".

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve  01 3315 216 i 099 393 1100.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


 

[više]

Natječaj, stručno osposobljavanje

Autor: Tomislav Cerinski, 24. 6. 2016. 08:32

OSNOVNA ŠKOLA

PAVAO BELAS

Ilije Gregorića 28

10291 BRDOVEC

 

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavnja (NN br. 57/12, 120/12) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Pavao Belas, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

 za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa računovođe (m/ž) - 1 izvršitelj/ica za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme, na određeno u trajanju od 12 mjeseci

UVJETI:  završen preddiplomski stručni studij ekonomije odnosno preddiplomski sveučilišni studij ekonomije, odnosno  diplomski stručni studij ekonomije, odnosno diplomski sveučilišni studij ekonomije – računovodstveni smjer za sve navedene struke, odnosno viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke – računovodstveni smjer stečena prema ranijim propisima.

 

Uz prijavu dostaviti: životopis, diplomu, domovnicu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora (članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci, dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu škole: Osnovna škola Pavao Belas, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko, s naznakom: „Za natječaj-stručno osposobljavanje“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Datum objave natječaja: 24. lipanj 2016.

 

                                                                                                          

[više]

Natječaj, domar - nepuno radno vrijeme, neodređeno

Autor: Tomislav Cerinski, 1. 6. 2016. 13:12

OSNOVNA ŠKOLA

PAVAO BELAS

Ilije Gregorića 28, Brdovec

10291 Prigorje Brdovečko

 

Osnovna škola Pavao Belas, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje natječaj za popunu radnog  mjesta

 

-Domar 1 izvršitelj/ica na  neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), uz obvezni probni rad od 2 mjeseca

Uvjeti:             -     završena srednja škola tehničke struke

                        -      uvjerenje o osposobljenosti za rukovanje centralnim grijanjem

 

Uz prijavu treba priložiti: životopis, presliku dokaza o stečenoj naobrazbi, presliku uvjerenja o osposobljenosti za rukovanje centralnim grijanjem, presliku domovnice, presliku potvrde o radnom stažu (HZMO) i presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj-domar“. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Datum objave natječaja: 2. lipanj  2016.

[više]

Natječaj, stručno osposobljavanje

Autor: Tomislav Cerinski, 30. 5. 2016. 15:38

OSNOVNA ŠKOLA

PAVAO BELAS

Ilije Gregorića 28

10291 BRDOVEC

 

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12, 120/12) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Pavao Belas, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

 

NATJEČAJ

1. za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Učitelja/ice razredne nastave - 2 izvršitelja/ice za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme, na određeno u trajanju od 12 mjeseci

 

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora (članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci, dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu škole: Osnovna škola Pavao Belas, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko, s naznakom: „Za natječaj-stručno osposobljavanje“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

                              

Datum objave natječaja: 31. svibnja 2016.

                                                                                                         

[više]

Natječaj - Domar, neodređeno, nepuno radno vrijeme

Autor: Dalia Kager, 28. 4. 2016. 07:00

OSNOVNA ŠKOLA

PAVAO BELAS

Ilije Gregorića 28, Brdovec

10291 Prigorje Brdovečko

                                                                                                 

Osnovna škola Pavao Belas, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje natječaj za popunu radnog  mjesta

 

-Domar 1 izvršitelj/ica na  neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), uz obvezni probni rad od 2 mjeseca

Uvjeti:             -     završena srednja škola tehničke struke

 

                        -      uvjerenje o osposobljenosti za rukovanje centralnim grijanjem

             

Uz prijavu treba priložiti: životopis, presliku dokaza o stečenoj naobrazbi, presliku uvjerenja o osposobljenosti za rukovanje centralnim grijanjem, presliku domovnice, presliku potvrde o radnom stažu (HZMO) i presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj-domar“. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

 

Datum objave natječaja: 28. travanj  2016.


 

[više]

Natječaj

Autor: Tomislav Cerinski, 6. 4. 2016. 01:30

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Pavao Belas, 10291 Prigorje Brdovečko, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

N A T J E Č A J    Z A

 

1.Učitelja/icu razredne nastave– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust)

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i presliku potvrde o radnom stažu (HZMO).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

 

Datum objave natječaja: 6. travanj 2016.

[više]

Natječaj

Autor: Tomislav Cerinski, 6. 4. 2016. 01:28

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Pavao Belas, 10291 Prigorje Brdovečko, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

N A T J E Č A J    Z A

 

1.Učitelja/icu Njemačkog jezika– 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (6 sati nastave tjedno, zamjena za rodiljni dopust)

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i presliku potvrde o radnom stažu (HZMO).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

 

Datum objave natječaja: 6. travanj 2016. 

[više]

Natječaj

Autor: Tomislav Cerinski, 9. 3. 2016. 00:26

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Pavao Belas, 10291 Prigorje Brdovečko, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

N A T J E Č A J    Z A

 

1.Učitelja/icu harmonike– 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2016.

 

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) i Zakonu o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine br. 130/11.)

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i presliku potvrde o radnom stažu (HZMO).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

 

Datum objave natječaja: 9. ožujak 2016. 

[više]

Natječaj

Autor: Tomislav Cerinski, 19. 1. 2016. 04:00

OSNOVNA ŠKOLA

PAVAO BELAS

Ilije Gregorića 28

10291 BRDOVEC

 

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12, 120/12) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Pavao Belas, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

NATJEČAJ

1. za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Učitelja/ice Povijesti - 1 izvršitelja/ice za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme, na određeno u trajanju od 12 mjeseci

UVJETI:  Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora (članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci, dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu škole: Osnovna škola Pavao Belas, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko, s naznakom: „Za natječaj-stručno osposobljavanje“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Datum objave natječaja: 19. siječanj 2015.

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Tomislav Cerinski, 9. 12. 2015. 01:59

 

    

 

     Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Pavao Belas, 10291 Prigorje Brdovečko, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

N A T J E Č A J    Z A

 

1.Učitelja/icu Njemačkog jezika– 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (6 sati nastave tjedno, zamjena za rodiljni dopust)

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.)

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i presliku potvrde o radnom stažu (HZMO).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

 

Datum objave natječaja: 9. prosinac 2015. 

[više]

Natječaj

Autor: Tomislav Cerinski, 3. 12. 2015. 10:22

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Pavao Belas, 10291 Prigorje Brdovečko, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

N A T J E Č A J    Z A

1.Učitelja/icu solfeggia– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do 31.8.2016.

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) i Zakonu o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine br. 130/11.)

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i presliku potvrde o radnom stažu (HZMO).

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Datum objave natječaja: 4. prosinac 2015.

[više]

Natječaj

Autor: Tomislav Cerinski, 6. 11. 2015. 05:00

OSNOVNA ŠKOLA

PAVAO BELAS

Ilije Gregorića 28

10291 BRDOVEC

 

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12, 120/12) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Pavao Belas, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

 

NATJEČAJ

1. za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Učitelja/ice Hrvatskog jezika - 1 izvršitelja/ice za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme, na određeno u trajanju od 12 mjeseci

UVJETI:  Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora (članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci, dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu škole: Osnovna škola Pavao Belas, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko, s naznakom: „Za natječaj-stručno osposobljavanje“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

                                                       

Datum objave natječaja: 6. studeni 2015.                                                                                                        

[više]

NATJEČAJ - GLAZBENI PREDMETI

Autor: Dalia Kager, 28. 10. 2015. 08:59

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Pavao Belas, 10291 Prigorje Brdovečko, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

 

N A T J E Č A J    Z A

 

1.Učitelja/icu violine– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do 31.8.2016.

2.Učitelja/icu tambure– 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2016.

3.Učitelja/icu harmonike– 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2016.

4.Učitelja/icu flaute– 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2016.

5.Učitelja/icu gitare– 2 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme do 31.8.2016.

6.Učitelja/icu klavira– 2 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme do 31.8.2016.

 

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) i Zakonu o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine br. 130/11.)

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i presliku potvrde o radnom stažu (HZMO).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

 

Datum objave natječaja: 28. listopad 2015.


 

[više]

Natječaj

Autor: Tomislav Cerinski, 14. 9. 2015. 03:02

OSNOVNA ŠKOLA

PAVAO BELAS

Ilije Gregorića 28

10291 BRDOVEC

                      

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavnja (NN br. 57/12, 120/12) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Pavao Belas, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

 

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa računovođe (m/ž) - 1 izvršitelj/ica za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme, na određeno u trajanju od 12 mjeseci

UVJETI:  završen preddiplomski stručni studij ekonomije odnosno preddiplomski sveučilišni studij ekonomije, odnosno  diplomski stručni studij ekonomije, odnosno diplomski sveučilišni studij ekonomije – računovodstveni smjer za sve navedene struke, odnosno viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke – računovodstveni smjer stečena prema ranijim propisima.

 

Uz prijavu dostaviti: životopis, diplomu, domovnicu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora (članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci, dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu škole: Osnovna škola Pavao Belas, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko, s naznakom: „Za natječaj-stručno osposobljavanje“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Datum objave natječaja: 14. rujan 2015.                       

[više]

Natječaj

Autor: Tomislav Cerinski, 14. 9. 2015. 03:01

OSNOVNA ŠKOLA

PAVAO BELAS

Ilije Gregorića 28

10291 BRDOVEC

 

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12, 120/12) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Pavao Belas, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

NATJEČAJ

1. za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Učitelja/ice Hrvatskog jezika - 1 izvršitelja/ice za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme, na određeno u trajanju od 12 mjeseci

2. za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Učitelja/učiteljice Tjelesne i zdravstvene kulture - 1 izvršitelj/ica za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme, na određeno u trajanju od 12 mjeseci

 

UVJETI:  Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora (članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci, dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu škole: Osnovna škola Pavao Belas, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko, s naznakom: „Za natječaj-stručno osposobljavanje“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Datum objave natječaja: 14. rujan 2015.         

[više]

Natječaj

Autor: Tomislav Cerinski, 14. 9. 2015. 03:00

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Pavao Belas, 10291 Prigorje Brdovečko, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

N A T J E Č A J    Z A

 • Učitelja/icu Njemačkog jezika– 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (6 sati nastave tjedno, zamjena za rodiljni dopust)
 • Učitelja/icu Njemačkog jezika– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme ( zamjena za bolovanje)

 

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.)

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i presliku potvrde o radnom stažu (HZMO).

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

 

Datum objave natječaja: 14. rujan 2015.                                

[više]

Natječaj

Autor: Tomislav Cerinski, 6. 9. 2015. 09:25

OSNOVNA ŠKOLA

PAVAO BELAS

Ilije Gregorića 28

10291 BRDOVEC

 

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12, 120/12) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Pavao Belas, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

NATJEČAJ

1. za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Učitelja/ice razredne nastave - 2 izvršitelja/ice za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme, na određeno u trajanju od 12 mjeseci

2. za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Pedagoga/pedagoginje - 1 izvršitelj/ica za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme, na određeno u trajanju od 12 mjeseci

3. za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Učitelja/učiteljice Fizike - 1 izvršitelj/ica za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme, na određeno u trajanju od 12 mjeseci

UVJETI:  Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora (članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci, dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu škole: Osnovna škola Pavao Belas, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko, s naznakom: „Za natječaj-stručno osposobljavanje“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Datum objave natječaja: 7. rujan 2015.

 

                                                                                                         

[više]

Natječaj - pomoćnici u nastavi

Autor: Dalia Kager, 4. 9. 2015. 13:10

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 

broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i sukladno uvjetima projekta 

Prsten potpore u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.01 "Osiguravanje 

pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u 

osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama" koji se financira sredstvima 

Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, Osnovna škola Pavao Belas objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi 

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi 

učenicima s teškoćama radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba: _1_ pomoćnik/ca u nastavi nepuno radno vrijeme 22 sata tjedno

Mjesto rada: Osnovna škola Pavao Belas (mjesto rada je u potpunosti prilagođeno osobama s  invaliditetom) 

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2015./2016.

Prijevoz: djelomično  

POSEBNI UVJETI

- minimalno srednjoškolsko obrazovanje

- protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete:

- punoljetnost

- hrvatsko državljanstvo

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je pružanje osobne stručne potpore učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama Zagrebačke županije, kako bi učenici s teškoćama u razvoju ravnopravno sudjelovali u svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Pružanje pomoći u socijalizaciji i savladavanju socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera, te pomoć učenicima s komunikacijskim teškoćama.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

1. životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)

3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)

4. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na 

to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri 

sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Izabrani kandidat/kinja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati tijekom prva dva mjeseca od selekcije kandidata.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

S kandidatom/kinjom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna/srednja škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja (4. rujna 2015. godine).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:

Osnovna škola Pavao Belas, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s naznakom "NE OTVARAJ –  NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI".

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve  01/3315216.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

Klasa: 602-02/15-01/90

Urbroj: 238-03-129-15-01

Brdovec, 4. rujna 2015. godine


 

[više]

Natječaj

Autor: Tomislav Cerinski, 27. 5. 2015. 00:25

 

    

 

     Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Pavao Belas, 10291 Prigorje Brdovečko, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

 

N A T J E Č A J    Z A

 

Voditelja/voditeljicu računovodstva– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme ( zamjena za bolovanje)

 

UVJETI:  završen diplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno poslijediplomski specijalistički studij ekonomije odnosno preddiplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno stručni studij ekonomije-računovodstveni smjer za sve navedene struke, odnosno viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke-računovodstveni smjer stečena prema ranijim propisima.

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i presliku potvrde o radnom stažu (HZMO).

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

 

Datum objave natječaja: 27. svibanj 2015.

[više]

Natječaj

Autor: Tomislav Cerinski, 20. 4. 2015. 12:47

OSNOVNA ŠKOLA

PAVAO BELAS

Ilije Gregorića 28

10291 BRDOVEC

 

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavnja (NN br. 57/12, 120/12) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Pavao Belas, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

NATJEČAJ

 za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa računovođe (m/ž) - 1 izvršitelj/ica za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme, na određeno u trajanju od 12 mjeseci

UVJETI:  završen preddiplomski stručni studij ekonomije odnosno preddiplomski sveučilišni studij ekonomije, odnosno  diplomski stručni studij ekonomije, odnosno diplomski sveučilišni studij ekonomije – računovodstveni smjer za sve navedene struke, odnosno viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke – računovodstveni smjer stečena prema ranijim propisima.

 

Uz prijavu dostaviti: životopis, diplomu, domovnicu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora (članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci, dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu škole: Osnovna škola Pavao Belas, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko, s naznakom: „Za natječaj-stručno osposobljavanje“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Datum objave natječaja: 21. travnja 2015.

[više]

Natječaj

Autor: Tomislav Cerinski, 20. 3. 2015. 00:59

     Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Pavao Belas, 10291 Prigorje Brdovečko, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

N A T J E Č A J    Z A

 1. Učitelja/icu Njemačkog jezika– 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno, zamjena za bolovanje)

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.)

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i presliku potvrde o radnom stažu (HZMO).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

 

Datum objave natječaja: 20. ožujak 2015.

[više]

Natječaj

Autor: Tomislav Cerinski, 19. 3. 2015. 01:00

OSNOVNA ŠKOLA

PAVAO BELAS

Ilije Gregorića 28

10291 BRDOVEC

 

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12, 120/12) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Pavao Belas, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

NATJEČAJ

 

1. za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Tajnika/Tajnice- 1 izvršitelj/ica za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme, na određeno u trajanju od 12 mjeseci

UVJETI:  Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škola („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.)

 

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora (članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci, dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu škole: Osnovna škola Pavao Belas, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko, s naznakom: „Za natječaj-stručno osposobljavanje“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

                                                         

Datum objave natječaja: 19. ožujak 2014.

 

                                                                                                          

[više]

Natječaj

Autor: Tomislav Cerinski, 15. 1. 2015. 13:07

     Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Pavao Belas, 10291 Prigorje Brdovečko, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

N A T J E Č A J    Z A

 1. Učitelja/icu Njemačkog jezika– 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno)
 2. Učitelja/icu Njemačkog jezika– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme
 3. Učitelja/icu Informatike– 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme (6 sati nastave tjedno)

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.)

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i presliku potvrde o radnom stažu (HZMO).

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Datum objave natječaja: 16. siječanj 2015.

[više]

Natječaj

Autor: Tomislav Cerinski, 15. 12. 2014. 06:00

OSNOVNA ŠKOLA

PAVAO BELAS

Ilije Gregorića 28

10291 BRDOVEC

 

                       

 

 

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12, 120/12) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst i 94/13.) Osnovna škola Pavao Belas, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

 

1. za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Učitelja/ice tjelesne i zdravstvene kulture - 1 izvršitelj/ica za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme, na određeno u trajanju od 12 mjeseci

2. za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Pedagoga/pedagoginje - 1 izvršitelj/ica za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme, na određeno u trajanju od 12 mjeseci

UVJETI:  Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora (članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci, dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu škole: Osnovna škola Pavao Belas, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko, s naznakom: „Za natječaj-stručno osposobljavanje“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                          

Datum objave natječaja: 15. prosinac 2014.

[više]

Natječaj

Autor: Tomislav Cerinski, 9. 12. 2014. 12:50

  

     Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst i 94/13.) Osnovna škola Pavao Belas, 10291 Prigorje Brdovečko, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

 

N A T J E Č A J    Z A

 

 1. Učitelja/icu violine– 1 izvršitelja/icu na određeno puno radno vrijeme do 31.8.2015.

 

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst i 94/13.) i Zakonu o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine br. 130/11.)

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i presliku potvrde o radnom stažu (HZMO).

 

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

 

Datum objave natječaja: 9. prosinac 2014.

 

                                                                                                      

[više]

Natječaj

Autor: Administrator , 13. 11. 2014. 10:30


 

[više]

Natječaj

Autor: Administrator , 24. 10. 2014. 09:54

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst i 94/13.) Osnovna škola Pavao Belas, 10291 Prigorje Brdovečko, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

 

N A T J E Č A J    Z A

 

 1. Učitelja/ice gitare– 1 izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2015. (18 sati nastave tjedno)
 2. Učitelja/ice klavira– 1 izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2015. (18 sati nastave tjedno)
 3. Učitelja/icu harmonike– 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2015. (7,33 sati nastave tjedno)
 4. Učitelja/icu flaute– 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2015. (15 sati nastave tjedno)

 

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst i 94/13.) i Zakonu o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine br. 13/11.)

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i presliku potvrde o radnom stažu (HZMO).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Datum objave natječaja: 24. listopad 2014.


 

[više]

Natječaj

Autor: Administrator , 22. 10. 2014. 09:38

OSNOVNA ŠKOLA
PAVAO BELAS
Ilije Gregorića 28
10291 BRDOVEC

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavnja (NN br. 57/12, 120/12) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst i 94/13.) Osnovna škola Pavao Belas, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

NATJEČAJ

 za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa računovođe (m/ž) - 1 izvršitelj/ica za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme, na određeno u trajanju od 12 mjeseci

UVJETI:  završen preddiplomski stručni studij ekonomije odnosno preddiplomski sveučilišni studij ekonomije, odnosno  diplomski stručni studij ekonomije, odnosno diplomski sveučilišni studij ekonomije – računovodstveni smjer za sve navedene struke, odnosno viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke – računovodstveni smjer stečena prema ranijim propisima.

Uz prijavu dostaviti: životopis, diplomu, domovnicu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora (članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci, dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu škole: Osnovna škola Pavao Belas, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko, s naznakom: „Za natječaj-stručno osposobljavanje“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.                                                        

Datum objave natječaja: 22. listopad 2014.

Ravnatelj

Andrej Peklić


 

[više]

NATJEČAJ

Autor: Administrator , 17. 10. 2014. 12:58

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst i 94/13.) Osnovna škola Pavao Belas, 10291 Prigorje Brdovečko, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

 

N A T J E Č A J    Z A

 

1.  Učitelja/icu gitare– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do 31.8.2015.

2.  Učitelja/icu klavira– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do 31.8.2015.

3.  Učitelja/icu solfeggia– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do 31.8.2015.

4.  Učitelja/icu tambure– 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2015. (12 sati nastave tjedno)

 

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst i 94/13.) i Zakonu o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“ br. 13/11.)

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i presliku potvrde o radnom stažu (HZMO).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

 

Datum objave natječaja: 17. listopad 2014. 


 

[više]

JAVNI NATJEČAJ

Autor: Administrator , 4. 9. 2014. 12:44

Datum objave natječaja: 4.9. 2014.


 

[više]

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Učitelja/ice tjelesne i zdravstvene kulture

Autor: Administrator , 9. 5. 2014. 11:11

OSNOVNA ŠKOLA

PAVAO BELAS

Ilije Gregorića 28

10291 BRDOVEC

          

Osnovna škola Pavao Belas, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

1. za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Učitelja/ice tjelesne i zdravstvene kulture- 1 izvršitelj/ica za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme, na određeno u trajanju od 12 mjeseci

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu dostaviti: životopis, diplomu, domovnicu i uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

 

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu škole: Osnovna škola Pavao Belas, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko, s naznakom: „Za natječaj-stručno osposobljavanje“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                          

Datum objave natječaja: 9.5. 2014.

 

                                                                                                      Ravnatelj

                                                                                                      Andrej Peklić


 

[više]

Kućni majstor 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), uz obvezni probni rad od 2 mjeseca

Autor: Administrator , 9. 5. 2014. 11:10

OSNOVNA ŠKOLA

PAVAO BELAS

Ilije Gregorića 28, Brdovec

10291 Prigorje Brdovečko

 

Osnovna škola Pavao Belas, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje natječaj za popunu radnog  mjesta

 

-          Kućni majstor 1 izvršitelj/ica na  neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), uz obvezni probni rad od 2 mjeseca

 

Uvjeti:             -     završena srednja škola tehničke struke

 

                        -      uvjerenje o osposobljenosti za rukovanje centralnim grijanjem

 

Uz prijavu treba priložiti: životopis, presliku dokaza o stečenoj naobrazbi, presliku uvjerenja o osposobljenosti za rukovanje centralnim grijanjem, presliku domovnice, presliku potvrde o radnom stažu (HZMO) i presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj-kućni majstor“. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

 

 

Datum objave natječaja: 9. svibanj  2014.


 

[više]

Spremačice 2 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od 1 mjeseca

Autor: Administrator , 23. 4. 2014. 07:00

OSNOVNA ŠKOLA

PAVAO BELAS

Ilije Gregorića 28, Brdovec

10291 Prigorje Brdovečko

 

Osnovna škola Pavao Belas, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje natječaj za popunu radnih mjesta

 

-          Spremačice 2 izvršitelja/ice na  neodređeno puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od 1 mjeseca

 

Uvjet: završena osnovna škola

Uz prijavu treba priložiti: životopis, presliku dokaza o stečenoj naobrazbi, presliku domovnice, presliku potvrde o radnom stažu (HZMO) i presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj“. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

 

Datum objave natječaja: 23. travanj  2014.


 

[više]

Spremačica 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od 1 mjeseca

Autor: Administrator , 27. 3. 2014. 09:07

OSNOVNA ŠKOLA

PAVAO BELAS

Ilije Gregorića 28, Brdovec

10291 Prigorje Brdovečko

 

 

Osnovna škola Pavao Belas, Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje natječaj za popunu radnog  mjesta

 

-          Spremačica 1 izvršitelj/ica na  neodređeno puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od 1 mjeseca

 

Uvjeti: niža stručna sprema ili osnovna škola

Uz prijavu treba priložiti: životopis, presliku dokaza o stečenoj naobrazbi, presliku domovnice i presliku uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj“. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

 

 

Datum objave natječaja: 27. ožujak  2014.


 

[više]

Arhiva naših vijesti   
 


 
 
Školski list

 
OTVORENI SAT

INFORMACIJE

OTVORENI SAT

OTVORENI SAT - GLAZBENO OBRAZOVANJE

DOP i DOD

 

 
Raspored zvonjenja:

Prijepodne:
1. sat: 08:00 - 08:45
veliki odmor
2. sat: 08:55 - 09:40
veliki odmor
3. sat: 09:50 - 10:35
veliki odmor
4. sat: 10:45 - 11:30
5. sat: 11:35 - 12:20
6. sat: 12:25 - 13:10
7. sat: 13:15 - 14:00

Poslijepodne:
0. sat: 13:15 - 14:00
veliki odmor
1. sat: 14:10 - 14:55
2. sat: 15:00 - 15:45
3. sat: 15:50 - 16:35
4. sat: 16:40 - 17:25

 
VREMENIK PROVJERA

RAZREDNA NASTAVA

PREDMETNA NASTAVA

 
Anketa
Smatrate li da je potrebno uvesti informatiku kao obvezni predmet od 1. razreda? 
 
 
Korisni linkovi
 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 27. 8. 2010.

Ukupno: 378446
Ovaj mjesec: 1976
Danas: 27
 
 > Natječaj
CMS za škole logo
Osnovna škola Pavao Belas / Brdovec, Ilije Gregorića 28, HR-10291 10291 Prigorje Brdovečko / os-pavao-belas.skole.hr / ured@os-pavao-belas.skole.hr
preskoči na navigaciju