preskoči na sadržaj

Osnovna škola Pavao Belas

 > Naslovnica
Vijesti

Kurikulum

Autor: Administrator , 30. 9. 2009.

Početkom nove školske godine donešen je kurikulum Osnovne škole Pavao Belas.

OSNOVNA ŠKOLA
PAVAO BELAS
Ilije Gregorića 28
U Brdovcu, 14. rujna 2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K U R I K U L U M
 
OSNOVNE ŠKOLE
 
 
 
PAVAO BELAS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SADRŽAJ:
1.      Uvod
2.      Izborna nastava
3.      Sadržaji područja ostvarivanja izvannastavnih aktivnosti u školi
4.      Sadržaji rada kulturno – javne djelatnosti
5.      Izvanškolske aktivnosti
6.      Izvanučioničkanastava
7.      Školskiprojekti
8.      Dopunska nastava
  1. Dodatna nastava

 
 
 
Temeljem članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Školski odbor Osnovne škole Pavao Belas, na sjednici održanoj 14. rujna 2009. na prijedlog Učiteljskog vijeća donosi      
 
 
 
 
 
Š K O L S K I   K U R I K U L U M
 
 
 
 
 
Uvod
 
            Kurikulum podrazumijeva i uključuje opsežno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s ozbirom na odgovarajuće detaljne ciljeve, sadržajne elemente, ustrojstvo i kontrolu postignuća prema globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa (prof. dr. Vladimir Jurić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu).
            U školskoj teoriji i praksi kurikulum sadrži sve sadržaje, procese i aktivnosti koji imaju za cilj ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja na način da se promoviraju intelektualni, osobni, društveni i fizički razvoj djece/učenika. Uz službeni program, kurikulum sadrži i one aktivnosti i sadržaje koje možemo smatrati neformalnim, a predstavljaju svojevrsni specifikum škole, zaštitni znak njenog imidža.
            Školskim kurikulumom utvrđen je dugoročni i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte prema smjernicama HNOS – a.
            Pri izradi školskog kurikuluma stavljen je naglasak na specifičnosti škole i sredine u kojoj škola djeluje. Središte i polazište rada na sadržajima školskog kurikuluma jesu potrebe i interesi naših učenika, roditelja i lokalne zajednice. U planiranju aktivnosti vodimo se načelima individualizma, nepristranosti i transdisciplinarnosti. Bitne pretpostavke ostvarivanju ciljeva postavljenih u kurikulumu su: postojanje stručne kompetencije učitelja, kvalitetna suradnja na relaciji roditelji – škola, podrška i pomoć lokalne zajednice.
            Školski kurikulum je razrađen po odgojno – obrazovnim područjima. Dostupan je na mrežnim stranicama škole svim učenicima, roditeljima i ostalim zainteresiranim za rad i život naše škole.

Izborna nastava
 
Izbornanastavapružasvakompojedinomučenikumogućnostizboranastavnogpredmetaizponuđenihodgojnoobrazovnihsadržajau školi
Svrha je izborne nastave omogućavanje učeniku da slobodno kreira odgojno –obrazovni proces na način da već usvojena znanja proširi ili, u području koje ga posebno zanima ili za što ima određenu sklonost, produbi.
Sukladno Zakonu o odgoju i osnovnom obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članak 27. stavak 3. (Narodne novine 87/08), učenik izborni predmet koji odabere na početku školske godine mora polaziti do kraja iste. Jedina mogućnost odustajanja od izabranog predmeta izborne nastave je zahtjev i obrazloženje u pisanom obliku od strane roditelja učenika prema Učiteljskom vijeću na početku školske godine. Obveza je učenika da satnicu od koje je odustao zamijeni drugim izbornim predmetom ili aktivnošću u školi.
U našoj školi učenici mogu odabrati izbornu nastavu iz sljedećih predmeta: strani jezici (njemački, engleski), informatika i vjeronauk.
Izborna nastava iz stranih jezika organizirana je iz drugog stranog jezika:
-         učenici 5., 6. i 8. r. – izborna nastava iz njemačkog jezika
-         učenici 4. i 7.r. – izborna nastava iz engleskog jezika
Nastava se izvodi sukladno Nastavnom planu i programu za osnovnu školu. Svaka skupina učenika ima po 2 sata tjedno.
            Izbornom nastavom iz informatike obuhvaćeni su učenici viših razreda. Nastava se realizira po 2 sata tjedno po skupini, također prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu.
            Izbornanastavaizvjeronaukaorganiziranajezaučenike 1. – 8. r. Svakagrupaimapo 2 satatjednonastavevjeronauka. NastavaserealizirapremaProgramu katoličkogvjeronaukauosnovnoj školi.


SADRŽAJI PODRUČJA OSTVARIVANJA IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U ŠKOLI
 
CILJ AKTIVNOSTI
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
TROŠKOVNIK
NAČIN VREDNOVANJA
NAČIN KORIŠTENJA
Naziv aktivnosti: LITERARNO - RECITATORSKA SKUPINA
Razvijati sposobnosti usmenog izričaja , poticati interes za pisanu riječ, osobito poeziju.Upoznavanje hrv. pjesništva za djecu i razvijanje samoopuzdanja za ovladavanje prostorom te javnim nastupom.
Mirjana Ištuk učenici literarno-recitatorske skupine
Skupni i pojedinačni nastupi učenika
 
 
Troškovi prijevoza uč. na smotre ili natjecanja
Postignuti rezultati na smotrama i uspješnost nastupa
Sudjelovanje na šk. proslavama,
smotrama i sličnim prigodama
 
Naziv aktivnosti: LIKOVNA SKUPINA RN
Razvijanje kreativnih sposobnosti i usvajanje estet. vrijednosti .
Doprinos estet. izgledu škole.
Željka Prahin likovna skupina učenici 4.b razreda
Likovni uradci različitih tehnika
Troškovi materijala
Postignuti rezultati na
izložbama
Uređenje šk.
interijera, razvijanje smisla za lijepo
 
Naziv aktivnosti: LIKOVNA SKUPINA PN
Razvijanje kreativnih sposobnosti i usvajanje estet. vrijednosti .
Doprinos estet. izgledu škole.
Sanja Nogić Benčić likovna skupina učenici 5. - 8.
Likovni uradci različitih tehnika
Troškovi materijala
Postignuti rezultati na
izložbama
Uređenje šk.
interijera, razvijanje smisla za lijepo
Naziv aktivnosti: KREATIVNA RADIONICA
Razvijanje kreativnih sposobnosti i usvajanje estet. vrijednosti .
Doprinos estet. izgledu škole.
Dragica Školić i učenici kreativne skupine
 uradci različitih tehnika
Troškovi materijala
 
Uređenje šk.
interijera, razvijanje smisla za lijepo
Naziv aktivnosti: PJEVAČKI ZBOR
Razvijanje glazb. kulture kod uč., njegovanje sposobnosti izvođenja vokalnih izvedbi i izražajno pjevanje
Saša Štimac
učenici 3. i 4. razreda
Skupne i pojedinačne izvedbe učenika
Troškovi prijevoza uč. do kazališta i koncertnih dvorana
Postignuti rezultati na
školskim priredbama i
uspješnost nastupa
 
Sudjelovanje na školskim proslavama i sličnim prigodama
Naziv aktivnosti: FOLKLOR
Razvijanje osjećaja za ritam, učenje plesnih koraka, njegovanje tradicije i običaja
 
Branka Zrinjan i   folklorna skupina
Skupni i pojedinačni nastupi učenika
-
Uspješnost nastupa
Sudjelovanje na školskim.i proslavama
 
Naziv aktivnosti: PLESNA SKUPINA (RAZREDNA NASTAVA)
Razvijanje osjećaja za ritam, učenje plesnih koraka
Romana Kalamir i   mala plesna skupina
Skupni i pojedinačni nastupi učenika
-
 
 
Uspješnost nastupa
Sudjelovanje na školskim.i proslavama
Naziv aktivnosti: PLESNA SKUPINA (PREDMETNA NASTAVA)
Razvijanje osjećaja za ritam, učenje plesnih koraka
Lea Jambrek i   plesna skupina
Skupni i pojedinačni nastupi učenika
-
 
Uspješnost nastupa
Sudjelovanje na školskim.i proslavama
Naziv aktivnosti: VEZILJE
Razvijanje I njegovanje tradicije i običaja, razvijanje kreativnosti
Sanja Škrbec i vezilje
Uradci učenika
-
 
 
Naziv aktivnosti: LITERARNA SKUPINA
Razvijanje interesa i nadarenosti, demokratskih stavova i razvijanje radnih navika, razvijanje pisanog izraza i poznavanje pravopisa te njegovanje ljubavi prema hrvatskom jeziku
Ivanka Tomić, literarna skupina učenika 5. i 7. razreda
Učenje dogovaranjem, rad sa bazama podataka, rasprave, terenska nastava, skupni rad, istraživanje, ankete, intervjui, izvještaji
Pisanje samostalnih Literarnih uradaka
Troškovi prijevoza uč. na susrete, smotre i natjecanja, materijalni troškovi
Postignuti rezultati na smotrama i uspješnost nastupa
Sudjelovanje na šk. proslavama, općinskim, županijskim i državnim susretima i
smotrama
 
Naziv aktivnosti: NOVINARSKA SKUPINA
Razvijanje vještine i sposobnosti pismenog izražavanja i poznavanje pravopisa. Praćenje zbivanja u školi i školskoj sredini, izdavanje školskog lista
Ivanka Tomić, novinarska skupina učenika 5. i 7. razreda
Rad na pripremi i realizaciji školskog lista
Troškovi prijevoza uč. na susrete, smotre i natjecanja, .
troškovi tiskanja školskog lista, grafičko oblikovanje, materijali
Postignuti rezultati na smotrama susretima i natjecanjima
Razvijenost sposobnosti novinarskog izraza
 
Naziv aktivnosti: DRAMSKA SKUPINA
Razvijati sposobnosti usmenog izričaja , poticati interes za pisanu riječ, osobito poeziju.Upoznavanje hrv. pjesništva za djecu i razvijanje samoopuzdanja za ovladavanje prostorom te javnim nastupom.
Željka Trajbar Cigić, dramsko-recitatorska skupina učenika 6. i 8. razreda
Skupni i pojedinačni nastupi učenika
 
 
-
Postignuti rezultati na smotrama i uspješnost nastupa
Sudjelovanje na šk. proslavama, i sličnim prigodama
Naziv aktivnosti: DRAMSKO SCENSKA SKUPINA
Razvijati sposobnosti usmenog izričaja , poticati interes za pisanu riječ, osobito poeziju.Upoznavanje hrv. pjesništva za djecu i razvijanje samoopuzdanja za ovladavanje prostorom te javnim nastupom.
Vlatka Bošnjaković, dramsko-recitatorska skupina učenika 3. razreda
Skupni i pojedinačni nastupi učenika
 
 
-
Postignuti rezultati na smotrama i uspješnost nastupa
Sudjelovanje na šk. proslavama, i sličnim prigodama
Naziv aktivnosti: RECITATORSKA SKUPINA
Razvijanje sposobnosti pravilnog izgovora i vještine javnog govorenja. Njegovanje lijepog recitiranja, intonacije, izgovora i ljubavi prema hrvatskom jeziku
Alenka Turalija (recitatorska skupina učenika 4.a razreda)
Skupni i pojedinačni nastupi učenika
Troškovi prijevoza uč. do smotre ili natjecanja
Postignuti rezultati na smotrama i uspješnost nastupa
Sudjelovanje na šk. proslavama, i sličnim prigodama
Naziv aktivnosti: PRIRODOSLOVNA GRUPA
Upoznavanje prirodnih obilježja našeg zavičaja
 
Maja Pivalica i učenici 3. 4. i 5. razreda
Izrada herbarija, upoznavanje i briga o okolišu škole, izvanučionička nastava – Medvednica
 
Troškovi prijevoza, pribor za izradu plakata
Postignuti rezultati
Izrada plakata
Naziv aktivnosti: MLADI GEOGRAFI
Razvijanje prostornog mišljenja, razumijevanje interakcije prirodne osnove i ljudi, jačanje ekološke svijesti.
 
 
 
 
Kristijan Žeželj i skupina učenika mladih geografa
Usvajanje spoznaja o prostornim odnosima i razmatranje suvremenih geografskih procesa
Troškovi prijevoza i posjet muzejima (Prirodoslovni i Tehnički)
Rezultati postignuti na natjecanjima
Izrada plakata i sudjelovanje na natjecanjima
Naziv aktivnosti: POMLADAK CRVENOG KRIŽA I PRVA POMOĆ
Odgoj za humanost, Zdravstveni odgoj, razvijanje prijateljstva, međusobne tolerancije i razumijevanja te poštivanje različitosti pojedinca.
Romana Raženj Bratić i skupina uč 5. i 8. razreda
Uvježbavanje pružanja prve pomoći sudjelovanje na natjecanjima i prikupljanje pomoći za razne humanitarne akcije
Troškovi prijevoza uč. do natjecanja
Postignuti rezultati na
natjecanjima
Sudjelovanje na natjecanjima
 


SADRŽAJI RADA KULTURNO – JAVNE DJELATNOSTI
 
NADNEVAK
NAZIV
NOSITELJI AKTIVNOSTI
NAČIN REALIZACIJE
7.9. 2009.
PRIREDBA ZA ĐAKE PRVAKE
Učiteljice 1. razreda s učenicima, učiteljica 3.a razreda Mirjana Ištuk
Na predprostoru Muzeja Brdovec
8.9.2009.
MEĐUNARODNI DAN PISMENOSTI
Svi učitelji i učenici RN, učitelji HJ i učenici od 5. do 8. razreda
Literarno stvaralaštvo, vještina čitanja
10.9.2009.
HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN
 Učenici, razrednici i predmetni učitelj TZK – a
Tematski satovi razrednika, uređenje razrednih panoa
21.9.2009.
MEĐUNARODNI DAN MIRA
Svi učitelji i učenici
Tematski satovi razrednika, uređenje razrednih panoa
5. – 9.10.2009.
DJEČJI TJEDAN
Svi učitelji i učenici
Integrirani dani, satovi razrednika, uređenje panoa
5.10.2009.
DAN UČITELJA
Svi učitelji i učenici
 
8.10. 2009.
DAN NEOVISNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE
učiteljiiostalizaposlenici škole
Prigodno uređenje panoa
19.- 23.10.2009.
DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE
- 20.10. 2009. DAN JABUKA
Razrednici1. – 8. r. sasvojimučenicima
Zidne novine, likovne izložbe
Uređenje razrednih panoa
Kulturni program, blagoslov kruha
Tematski sat
2.11.2009.
DUŠNI DAN
Svi učitelji i učenici
 
16.11.2009.
MEĐUNARODNI DAN TOLERANCIJE
Učenici i razrednici
Tematski satovi razrednika, uređenje razrednih panoa
18.11.2009.
DAN SJEĆANJA NA VUKOVAR
Učenici 7. i 8.r., razrednicii predmetniučiteljipovijesti, knjižničarka
Aktualna minuta
Uređenje panoa
Tematski satovi razrednika
20.11.2009.
DAN DJECE
Učiteljii učenici nižih razreda
Tematski satovi razrednika
24.11.2009.
DAN KAZALIŠTA
Knjižničarka, Prof. glazbene kulture
Razrednici i učenici 1. – 8. r.
Učitelji hrvatskog jezika
Kazališna predstava
6.12.2009.
SVETI NIKOLA
Učiteljii učenici nižih razreda
Likovne izložbe
Razredne priredbe
22.12.2009.
BOŽIĆNA PRIREDBA
Učitelji i učenici nižih razreda, dramska grupa, novinarska grupa, učenici viših razreda i njihovi razrednici, vjeroučiteljice
Prigodno uređenje školskog prostora
Zidne novine, radionice, izložbe
Božićna svečanost
NADNEVAK
NAZIV
NOSITELJI AKTIVNOSTI
NAČIN REALIZACIJE
Siječanj 2010.
OPĆINSKA SMOTRA LIDRANO
Učitelji, dramska skupina, novinarska skupina
Scensko stvaralaštvo
Literarno i novinarsko stvaralaštvo
14.2.2010.
VALENTINOVO
Učenici naše škole
Ples za učenike 7. i 8. razreda
16.2.2010.
POKLADE
RN
U prostoru Muzeja Brdovec i u prostoru OŠ Antuna Augustinčića
21.2.2010.
MEĐUNARODNI DAN MATERINJEG JEZIKA
Učitelji hrvatskog jezika
Novinarska skupina
Zidne novine
Izložba jezikoslovnih priručnika
21.3. 2010.
SVJETSKI DAN ŠUMA
Romana Raženj Bratić, učitelji RN
Eko akcije, tematski sat
22.3. 2010.
SVJETSKI DAN VODA
Romana Raženj Bratić, učitelji RN
Zidne novine
Eko akcije
27. 3. 2010.
SVJETSKI DAN KAZALIŠTA
Knjižničarka, Prof. glazbene kulture
Razrednici i učenici 1. – 8. r.
Učitelji hrvatskog jezika
Tematski sat
Posjet kazališnoj predstavi
26. do 31.3. 2010.
USKRS
Vjeroučiteljice
razrednici 1. – 8.r.
Uređenje školskog prostora
Uređenje učionica, izrada i izložba pisanica
22.4. 2010.
DAN PLANETA ZEMLJE
Učenici naše škole
Zidne novine
Eko akcije
23.4.2010.
SVJETSKI DAN KNJIGA I AUTORSKOG PRAVA
Knjižničar
Književni susret
30.4.2010.
DAN ŠKOLE
Djelatnici i učenici od 1. do 8. razreda
Školska priredba
Siječanj, svibanj 2010.
ŠKOLSKI LIST
novinarska skupina
Sakupljanjeučeničkihuradaka
Tiskanje školskoglista
Distribucija školskog lista
7.5.do14.5.2010
TJEDAN OBITELJI
9.5.2010 Majčin dan
15.5.2010. Dan obitelji
Razrednici i učenici 1. – 8. r.
Priredba za roditelje u 1. razredu
Tematski panoi i izrada poklona za roditelje
8.5.2010.
MEĐUNARODNI DAN CRVENOG KRIŽA
Romana Raženj Bratić, učitelji RN
Akcija Crvenog križa, prikupljanje pomoći
31.5. 2010.
SVJETSKI DAN ŠPORTA
Prof TZK, učitelji RN
Sportska natjecanja
1.6.2010.
SVJETSKI DAN MLIJEKA
učitelji RN
Razvijanje zdravih prehrambenih navika
15.6.2010
SV. VID
Vjeroučitelji i učitelji RN
 


IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI
 
NAZIV AKTIVNOSTI
VRIJEME ODRŽAVANJA
NOSITELJI AKTIVNOSTI
NOGOMET
 
 
RUKOMET
 
 
ODBOJKA
 
 
KOŠARKA
 
 
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO
 
 
TAE-KWON-DO
 
 
KARATE
 
 
ŠAH
 
 
PLES
 
 
GLAZBENE ŠKOLE I RADIONICE
 
 
ŠKOLA STRANIH JEZIKA
 
 


IZVANUČIONIČKA NASTAVA
            Izvanučioničkanastavajeobliknastavekojipodrazumijevarealizacijuplaniranihprogramskihsadržajaizvan škole. Ciljizvanučioničkenastavejeučenjeotkrivanjemuneposrednoj životnojstvarnosti, atimesekodučenikapotičeradostotkrivanja, istraživanjaistvaranjairazvojsposobnostisudjelovanjakaoaktivni člantima, teutječenastvaranjekvalitetnihodnosaunutarodgojnoobrazovneskupine.
 
PLANIRANI SADRŽAJI I AKTIVNOSTI
 
CILJ AKTIVNOSTI
NAMJENA
NOSITELJ
AKTIVNOSTI
NAČIN
REALIZACIJE
TROŠKOVNIK
NAČIN VREDNOVANJA
Naziv aktivnosti: HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN
Razvijanje zdravog načina života
Razvijanje sportskog duha i zdravog načina života
Treneri sportskih klubova i učitelji RN
Sportska natjecanja na igralištu NK Brdovec
-
Evaluacija
Naziv aktivnosti: POZDRAV JESENI
Integriranje nastavnih sadržaja različitih metodskih područja i jedinica
Razvijanje sposobnosti uočavanja promjena u prirodi i primjene naučenih sadržaja
Učitelji RN
Posjet dvorcu Lužnica
-
Evaluacija
Naziv aktivnosti: PUT U PROŠLOST
Korelacija sadržaja prirode i društva vezanih uz sadržaje povijesti kraja
Upoznati najstarije nalazište prapovijesnog razdoblja
Učitelji RN
Posjet špilji Veternica na Medvednici
Troškoviorganizacije
Evaluacija
Naziv aktivnosti: POSJET KAZALIŠTU   (dva puta tijekom školske godine)
RazvijanjekultureponašanjaukazalištuiusvajanjevrednotadramskeIglazb.umjetnosti
Razvijanjenavikeposjetakazalištuinjegovanjepravilaponašanjautakvimsredinama
Učiteljihrvatskogjezikairazrednici 1. - 8.r.
Posjetkazališnojpredstavi
Troškoviorganizacijeposjetakazalištu
 
Njegovanjeljubavipremakazališnojumjetnosti i izričaju
Nazivaktivnosti: POSJETKINU (dva puta tijekom školske godine)
Razvijanjekultureponašanjaukinuiusvajanjevrednotadramske umjetnosti
 
Razvijanjenavikeposjetakinuinjegovanjepravilaponašanjautakvimsredinama
Učiteljihrvatskogjezikairazrednici 1. - 8.r.
Posjet kino predstavi
Troškoviorganizacijeposjetakinu
 
Njegovanjeljubavipremakazališnojumjetnosti i izričaju


 
 
Naziv aktivnosti: POZDRAV LJETU
Integriranje nastavnih sadržaja različitih metodskih područja i jedinica
Razvijanje sposobnosti uočavanja promjena u prirodi i primjene naučenih sadržaja
Učitelji 1. razreda RN
Posjet Gradu mladih Granešina
 
Evaluacija
Naziv aktivnosti: ETNO SELO KUMROVEC
Korelacija sadržaja prirode i društva vezanih uz sadržaje povijesti kraja
Upoznati najstarije nalazište prapovijesnog razdoblja
Učitelji 2.razreda RN
Posjet etno selu Kumrovec
 
Evaluacija
Naziv aktivnosti:  DVORCI HRVATSKOG ZAGORJA
Razvijanjekultureponašanja, upoznavanje s poviješću domovine i bitnim povijesnim objektima i osobama
Razvijanjenavikeposjetapovijesnim znamenitostima Republike Hrvatske
Učitelji 3.razreda RN
Posjetdvorcima Hrvatskog zagorja
 
Evaluacija
Nazivaktivnosti:  NACIONALNI PARK RISNJAK
Razvijanjekultureponašanjauprirodi
Poticanje ljubavi prema prirodnim ljepotama domovine
 
Razvijanjenavikeposjetaprirodnim znamenitostima Republike Hrvatske
Učitelji 4.razreda RN
Posjet Nacionalnom parku Risnjak
 
Evaluacija
 
CILJ AKTIVNOSTI
NAMJENA
NOSITELJ
AKTIVNOSTI
NAČIN
REALIZACIJE
TROŠKOVNIK
NAČIN VREDNOVANJA
Naziv aktivnosti: MEĐIMURJE
Integriranje nastavnih sadržaja različitih metodskih područja i jedinica
Razvijanje sposobnosti uočavanja promjena u prirodi i primjene naučenih sadržaja
Učitelji 5. razreda
Varaždin, Čakovec
 
Evaluacija
Naziv aktivnosti: BJELOLASICA
Korelacija sadržaja prirode i društva vezanih uz sadržaje povijesti kraja
Razvijanje sposobnosti uočavanja promjena u prirodi i primjene naučenih sadržaja
Učitelji 6.razreda
Bjelolasica
 
Evaluacija
Naziv aktivnosti: VIŠEDNEVNA TERENSKA NASTAVA
 
 
Učitelji 7.razreda
Hvar
 
Evaluacija
Nazivaktivnosti:  POVIJEST HRVATSKOG PISMA
 
Upoznati nalazište prapovijesnog razdoblja
Učitelji 8.razreda
Krk, Baška, Jurandvor, Aleja glagoljaša
 
Evaluacija


ŠKOLSKIPROJEKT
 
CILJ AKTIVNOSTI
NAMJENA
NOSITELJI
AKTIVNOSTI
NAČIN REALIZACIJE
TROŠKOVNIK
NAČIN KORIŠTENJA
Naziv aktivnosti: MONOGRAFIJA OSNOVNE ŠKOLE PAVAO BELAS
VREMENIK: tijekom šk. god.
Izrada monografije nastajanja, razvoja, ukidanja te ponovnog uspostavljanja osnovne škole na području općine Brdovec
Upoznati širu javnost sa poviješću odgojno obrazovne ustanove na području Brdovca
Prof povijesti Josip Kišić, prof. hrvatskog jezika Ivanka Tomić i knjižničarka Višnja Vujić; sudjeluju svi djelatnici škole te zainteresirani vanjski suradnici
 
Tiskanje monografije, grafičko oblikovanje
Troškovi tiskanja, grafičko oblikovanje, materijali
Prezentacija na razini škole, općine, županije i Republike Hrvatske
 


DOPUNSKA NASTAVA
 
 
CILJ AKTIVNOSTI
NAMJENA
NOSITELJ AKTIVNOSTI
NAČIN REALIZACIJE
TROŠKOVNIK
NAČIN VRJEDNOVANJA
Naziv aktivnosti: DOPUNSKA NASTAVA – 1.r. – matematika
VREMENIK: 1 sat tjedno
Razvoj sposobnosti rješavanja mat. Problema, razvijati vještinu čitanja i pisanja
Navikavanjenatočnost, urednost, sustavnostikonciznostuizražavanju.
Pomoć pri usvajanju mat. spoznaja, mat. operacija do 20
Branka Zrinjan
Sanja Škrbec
Prema planu i programu
Nabava pribora i opreme
Listići usmene i pismene provjere te opisno praćenje napred. učenika.
Naziv aktivnosti: DOPUNSKA NASTAVA – 1.r. – hrvatski jezik
VREMENIK: 1 sat tjedno
Individ. radsuč. kojiimajuproblemauusvajanjugradiva, vježbanjenast. Gradiva
Pomoć priusvajanjuznanja. Razvojsamostalnostikodučenika
Branka Zrinjan
Sanja Škrbec
Prema planu i programu
Nabava pribora i opreme
Listići usmene i pismene provjere te opisno praćenje napredovanja uč.
Naziv aktivnosti: DOPUNSKA NASTAVA – 2.r – hrvatski jezik
VREMENIK: 1 sat tjedno
Individualni rad s uč. koji slabije usvajaju nast. gradivo, vježbanje i utvrđivanje nast. Gradiva
Pomoć pri usvajanju znanja. Razvoj samostalnosti kod učenika
Dragica Školić
Romana Kalamir
Prema planu i programu
Nabava pribora i opreme
Listići za provjeru te opisno praćenje napredovanja uč.
Naziv aktivnosti: DOPUNSKA NASTAVA – 2.r. – matematika
VREMENIK: 1 sat tjedno
Individualniradsuč. kojislabijeusvajajunast. gradivo, vježbanjeiutvrđivanjenast. Gradiva
Pomoć priusvajanjumat. znanja. Razvojsamostalnostikoduč.
Dragica Školić
Romana Kalamir
Prema planu i programu
Nabava pribora i opreme
Listići za provjeru te opisno praćenje napredovanja uč.
Naziv aktivnosti: DOPUNSKA NASTAVA – 3.r. – matematika
VREMENIK: 1 sat tjedno
Individualniradsuč. kojiimapoteškoćakodusvajanjanast. gradiva, vježb. iponav. Gradiva
Pomoć priusvajanjumat. znanja. Razvojsamostalnostikodučenika
Mirjana Ištuk
Vlatka Bošnjaković
Prema planu i programu
Nabava pribora i opreme
Listići za provjeru te opisno praćenje napredovanja uč.
Naziv aktivnosti: DOPUNSKA NASTAVA – 3. r. –hrvatski jezik
VREMENIK: 1 sat tjedno
Razvojsposbnostrješavanjamat. problema, razvijativještinu čitanjaipisanja; točnost, urednostuizražavanju
Pomoć priusvajanjumatematičkih znanja. Razvoj samostalnosti kod učenika
Mirjana Ištuk
Vlatka Bošnjaković
 
Prema planu i programu
Nabava pribora i opreme
Listići za provjeru te opisno praćenje napredovanja uč.
Naziv aktivnosti: DOPUNSKA NASTAVA – 4.r. – matematika
VREMENIK: 1 sat tjedno
Razvojsposbnostrješavanjamat. problema, razvijativještinu čitanjaipisanja; točnost, urednostu izr.
Pomoć uč. kojinisusavladaligradivouredovnojnastavi
Alenka Turalija
Željka Prahin
Premaplanuiprogramu
Nabavapriboraiopreme
Listićizaprovjeruteopisnopraćenjenapredovanjauč.
Naziv aktivnosti: DOPUNSKA NASTAVA – 4. r. – hrvatski jezik
VREMENIK: 1 sat tjedno
Individualniradsuč. kojiimapoteškoćakodusvajanjanast. gradiva, vježb. iponav. Gradiva
Pomoć priusvajanjuznanja. Razvojsamost.kod učenika
Alenka Turalija
Željka Prahin
Prema planu i programu
Nabava pribora i opreme
Listići za provjeru te opisno praćenje napredovanja uč.
Naziv aktivnosti: DOPUNSKA NASTAVA – 5. r. – matematika
VREMENIK: 1 sat tjedno
Individualniradsuč. kojiimapoteškoćakodusvajanjanast. gradiva, vježb. iponav. Gradiva
Pomoć uč. kojinisusavladaligradivouredovnojnastavi
Ivana Kokanj
Prema planu i programu
Nabava pribora i opreme
Listići za provjeru te opisno praćenje napredovanja uč.
Naziv aktivnosti: DOPUNSKA NASTAVA – 6.r. – hrvatski jezik
VREMENIK: 1 sat tjedno
Osposob. uč. zausvajanjejezičnogstandarda
Pomoć uč. kojinisusavladaligradivouredovnojnast.
Željka Trajbar Cigić
Prema planu i programu
Nabava pribora i opreme
Usmena i pismena provjera učenika
Naziv aktivnosti: DOPUNSKA NASTAVA – 5.r.- engleski jezik
VREMENIK: 1 sat tjedno
Uvježbavanjeiusvajanjegradivakojeuč. nisuusvojilinaredovnojnastavi.
Razvijanjejezičnihvještinaisposobnostikomunikacijenastranomj.
Maja Pivalica
Prema planu i programu
Nabava pribora i opreme
Usmena i pismena provjera učenika
Naziv aktivnosti: DOPUNSKA NASTAVA –7.r.- matematika
VREMENIK: 1 sat tjedno
Stjecanjetemeljnihmatemat. Znanjakojanisuusvojenatijekomredovitenastave
 
Pomoć uč. kojinisusavladaligradivouredovnojnast.
Milena Perić
Prema planu i programu
Nabava pribora i opreme
Usmena i pismena provjera učenika
Naziv aktivnosti: DOPUNSKA NASTAVA –7.r.- njemački
Stjecanjetemeljnih znanjakojanisuusvojenatijekomredovitenastave
Pomoć uč. kojinisusavladaligradivouredovnojnast.
 
Lea Jambrek
Prema planu i programu
Nabava pribora i opreme
Usmena i pismena provjera učenika
Naziv aktivnosti: DOPUNSKA NASTAVA – 5. - 8.r.- geografija
Stjecanjetemeljnih znanjakojanisuusvojenatijekomredovitenastave
Pomoć uč. kojinisusavladaligradivouredovnojnast.
Kristijan Žeželj
Prema planu i programu
Nabava pribora i opreme
Usmena i pismena provjera učenika
DODATNA NASTAVA
CILJ AKTIVNOSTI
NAMJENA
NOSITELJ AKTIVNOSTI
NAČIN REALIZACIJE
TROŠKOVNIK
NAČIN VRJEDNOVANJA
Naziv aktivnosti: DODATNA NASTAVA – MATEMATIKA - 1.r.
VREMENIK: 1 sat tjedno
Razvojsposobnostrješavanjasloženijihmat., razvojmatem. – log. Zaključivanja
Proširitiznanja, vještineilog.mišljenje
Branka Zrinjan
Sanja Škrbec
Prema planu i programu
Nabava pribora i opreme
Usmena i pismena provjera učenika
Naziv aktivnosti: DODATNA NASTAVA – MATEMATIKA - 2.r.
VREMENIK: 1 sat tjedno
Individualniradsuč. kojipokazujunaprednoznanjei želesaznativiše
 
Poticatiinteresuč. zaproširenimmat. znanjem, razvojlog. mišljenja
Dragica Školić
Romana Kalamir
Prema planu i programu
Nabava pribora i opreme
Usmena i pismena provjera učenika
Naziv aktivnosti: DODATNA NASTAVA – MATEMATIKA - 3.r.
VREMENIK: 1 sat tjedno
Individualniradsuč. kojipokazujunaprednoznanjei želesaznativiše
 
Poticatiinteresuč. zaproširenimmat. znanjem, razvojlog. mišljenja
Mirjana Ištuk
Vlatka Bošnjaković
 
Prema planu i programu
Nabava pribora i opreme
Usmena i pismena provjera učenika
Naziv aktivnosti: DODATNA NASTAVA – MATEMATIKA - 4. r.
VREMENIK: 1 sat tjedno
Individualniradsuč. kojipokazujunaprednoznanjei želesaznativiše
 
Poticatiinteresuč. zaproširenimmat. znanjem, razvojlog. mišljenja
Alenka Turalija
Željka Prahin
Prema planu i programu
Nabava pribora i opreme
Usmena i pismena provjera učenika
Naziv aktivnosti: DODATNA NASTAVA – 5. - 8.r.- geografija
VREMENIK: 1 sat tjedno
Obogaćivanje sadržaja nastavnog plana i programa iz nastave geografije
Poticatiinteresučenika zasadržajima geografije
Kristijan Žeželj
Prema planu i programu
Nabava pribora i opreme
Sudjelovanje i postignuća na natjecanjima
 
 
 
 
 
 
Ravnatelj
 
Andrej Peklić, dipl.uč.


Priloženi dokumenti:
KURIKULUM BELAS.doc (292.50 KB)


 

 

Školski list

OTVORENI SAT

INFORMACIJE

OTVORENI SAT

PDF dokument

OTVORENI SAT - GLAZBENO OBRAZOVANJE

DOP i DOD

Raspored zvonjenja:

Prijepodne:
1. sat: 08:00 - 08:40
2. sat: 08:45 - 09:25
3. sat: 09:30 - 10:10
4. sat: 10:15 - 10:55
5. sat: 11:00 - 11:40
6. sat: 11:45 - 12:25
7. sat: 12:30 - 13:10

Poslijepodne:
1. sat: 14:00 - 14:40
2. sat: 14:45 - 15:25
3. sat: 15:30 - 16:10
4. sat: 16:15 - 16:55

5. sat: 17:00 - 17:40
6. sat: 17:45 - 18:25
7. sat: 18:30 - 19:10

 
 
 

 

Anketa
U novoj školskoj godini ću:
Korisni linkovi
Brojač posjeta
Ispis statistike od 27. 8. 2010.

Ukupno: 583955
Ovaj mjesec: 1677
Danas: 23
CMS za škole logo
Osnovna škola Pavao Belas / Brdovec, Ilije Gregorića 28, HR-10291 10291 Prigorje Brdovečko / os-pavao-belas.skole.hr / ured@os-pavao-belas.skole.hr
preskoči na navigaciju