preskoči na sadržaj

Osnovna škola Pavao Belas

 

 Na temelju članka    Statuta Osnovne škole Pavao Belas  Brdovec, a u svezi s  člankom 28.  Zakona o knjižnicama  ( N. N.  br. 105/97., 5/98., 104/00. ) i  člankom 25.

Standarda za školske knjižnice  ( N. N. br. 34/2000. ),  Školski odbor

OŠ Pavao Belas  na sjednici održanoj ............................ donio je

 

 

P R A V I L N I K

O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE

 

 

           I.   OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Pravilnikom o radu školske knjižnice uređuje se položaj, struktura i rad knjižnice, korištenje knjižnične građe,  nabava fonda i postupci u slučaju oštećenja ili gubitka posuđene knjižnične građe .

 

Članak 2.

 

Školska knjižnica čuva, pohranjuje, nabavlja, stručno obrađuje i daje na korištenje knjižnu i neknjižnu građu koju posjeduje. Školska knjižnica je sastavni dio odgojno-obrazovnog procesa škole.

Članak 3.

 

Zadaća je školske knjižnice unaprjeđivanje svih oblika  i područja odgojno-obrazovnog procesa i rada škole:

 • upoznavanje korisnika s različitim izvorima znanja i informacija, te 

     poticanje na njihovo korištenje

 • usvajanje informacijskih vještina, razvijanje kritičkog procjenjivanja u

     odabiru informacija

 • upoznavanje korisnika s načinom rada knjižnice kao multimedijskog i

     informacijskog središta škole

              -    poticanje učenika i nastavnika na cjeloživotno učenje

 • omogućavanje nastavnicima i stručnim suradnicima ostvarivanje

     nastavnog plana i programa te permanentno stručno usavršavanje

 • omogućavanje učenicima ispunjenje obveza koje proizlaze iz nastavnog

     plana i programa škole

 

Članak 4.

 

Knjižnicu vodi knjižničar koji u ostvarivanju funkcije i zadataka školske knjižnice surađuje neposredno s ravnateljem škole .

Djelatnost knjižničara obuhvaća sljedeća područja rada :

 • planiranje  i programiranje  rada školske knjižnice
 • obavljanje stručno-knjižnične i informacijske djelatnosti

 

 • sudjelovanje u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima
 • obavljanje poslova vezanih uz kulturnu i javnu djelatnost Škole
 • suradnja s ravnateljem, nastavnicima i stručnim suradnicima, te s drugim djelatnicima škole i roditeljima učenika
 • permanentno stručno usavršavanje i obavljanje drugih poslova određenih općim aktima Škole
 • suradnja s Matičnom službom, drugim knjižnicama, nakladnicima, Agencijom za odgoj i obrazovanje RH i drugim ustanovama

 

 

 1. KNJIŽNIČNI  FOND 

 

Članak 5.

 

Fond školske knjižnice sadrži :

a )  Knjižnu građu : knjige, časopise i drugu tiskanu građu

b )  Neknjižnu građu : AV mediji - audiokasete, videokasete, filmove, vizualne

       enciklopedije ; komjutorske zapise i elektroničku građu : CD, CD - ROM,

       DVD i sl.

Članak 6.

 

Knjižnična građa smještena je u slobodnom pristupu ( posudbeni dio fonda, časopisi i referentna zbirka ) ili u zatvorenim vitrinama i ladicama ( dio referentne zbirke i AV građa ) .

Članak 7.

 

Knjižnični fond mora biti funkcionalan , prilagođen nastavnom planu i programu Škole, te potrebama korisnika školske knjižnice.

On se nabavlja u skladu s potrebama nastavnih planova i programa i u dogovoru

s ravnateljem , nastavnicima i stručnim suradnicima Škole.

 

 

 1. POSUDBA I KORISNICI  KNJIŽNIČNE GRAĐE

 

Članak 8.

 

Knjižničnu građu imaju pravo koristiti : učenici, nastavnici i stručni suradnici te ostali radnici Škole ( u daljnjem tekstu : korisnici ) .

 

Članak 9.

 

Knjižnica je dužna svim korisnicima pružati usluge pod jednakim uvjetima.

Školska knjižnica svojim korisnicima izdaje članske iskaznice na početku školske godine . Učenici su dužni čuvati svoje članske iskaznice od gubitka, jer se knjižnična građa koristi i posuđuje samo uz predočenje članske  iskaznice.

                                                         

Članak 10.

 

U prostorijama knjižnice i čitaonice mora biti red i mir . Korisnika koji narušava radnu atmosferu , knjižničar je dužan udaljiti  iz prostora knjižnice i čitaonice, kako bi ostali korisnici mogli neometano koristiti usluge knjižnice .

 

Članak 11.

 

Knjižničnu građu korisnicima posuđuju  knjižničari Škole, u redovnom radnom vremenu školske knjižnice . Izvan radnog vremena školske knjižnice  nije dopušteno ulaziti u knjižnicu niti koristiti knjižničnu građu bez nazočnosti knjižničara ili posebnog odobrenja ravnatelja Škole.

 

Članak 12.

 

U prostoru čitaonice korisnici se mogu služiti :

-  referentnom zbirkom :  opće i stručne enciklopedije, leksikoni, rječnici,

    atlasi, bibliografije, monografije, antologije, razni priručnici i sl. ),

-  stručnim i popularno-znanstvenim časopisima

-  neknjižnom građom.

Referentna zbirka i AV građa  ne posuđuju se izvan Škole, jer se isključivo koriste u prostoru škole, odnosno školske knjižnice .

 

Članak 13.

 

Za korištenje izvan prostorija knjižnice učenici mogu posuditi :

 • odjednom 2 knjige na rok od 15 dana
 • odjednom 2 broja časopisa na rok od 5 dana

Nastavnici i stručni suradnici mogu posuditi više knjiga i priručnika tijekom školske godine, te časopise i AV građu po potrebi .

 

Članak 14.

 

Korisnici knjižnice mogu posuđivati knjižničnu građu tijekom školske godine .

Na kraju školske godine učenici su dužni vratiti svu posuđenu knjižničnu građu,

a nastavnici i stručni suradnici vraćaju knjige, AV građu i časopise koji im više nisu potrebni, dok priručnike mogu zadržati  preko ljetnih praznika.

 

Članak 15.

 

Korisnici su dužni pravodobno vraćati posuđenu knjižničnu građu .

Učenicima  koji ne vrate na vrijeme posuđenu knjižničnu građu ( izuzev opravdanih razloga ) naplaćuje se zakasnina od 0,50 Kn po danu i po knjizi . Zakasnina se može utrošiti za kupnju novih knjiga ili sitnog inventara za potrebe školske knjižnice.

 

 

Članak 16.

 

Prije odlaska iz škole  korisnici knjižnice dužni su vratiti svu posuđenu knjižničnu građu u školsku knjižnicu.

Obveza razrednika i učeničke referade je izvjestiti knjižničara o ispisu učenika iz škole ili prelasku u drugu školu.

Obveza tajništva škole je izvjestiti knjižničara o prestanku rada dotičnog radnika koji odlazi iz  škole .

 

Članak 17.

 

Korisnici su dužni čuvati posuđenu knjižničnu građu od svakog oštećenja i uništavanja.  Korisnik koji izgubi, ošteti ili uništi posuđenu knjižničnu građu, odgovoran je za štetu.

Članak 18.

 

Oštećeni ili izgubljeni primjerak knjižnične građe korisnik je dužan nabaviti i vratiti knjižnici istovrsni primjerak kakav je posudio ili knjižnici  platiti u protuvrijednosti oštećenog ili izgubljenog posuđenog primjerka .

 

 

 

 1. ZAŠTITA  KNJIŽNIČNE GRAĐE

 

Članak 19.

 

Sva knjižnična građa mora biti stručno označena i pravilno smještena na police, u vitrine i ladice . Redovita zaštita fonda provodi se djelomičnom ili potpunom revizijom i pregledom fonda, u vremenu koje je predviđeno za te radnje.

 

Članak 20.

Zaštita knjižnične građe obuhvaća :

 • reviziju knjižnične građe
 • izdvajanje knjižnične građe za otpis
 • pravilan smještaj knjižne građe
 • pravilan smještaj neuvezanih časopisa
 • pravilan smještaj i zaštita od oštećenja AV građe
 • popravak oštećenih knjiga

 

Članak 21.

 

U tu svrhu knjižnica je dužna izraditi Pravilnik o zaštiti knjižnične građe i

Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe , te ih primjenjivati u radu .

 

 

            V.  RADNO VRIJEME KNJIŽNICE                                             

 

Članak 22.

 

Radno vrijeme školske knjižnice je tijekom radnog tjedna, od ponedjeljka do petka , od  8 do 19 sati . Kako Škola zapošljava dva knjižničara na puno radno vrijeme, rad u jutarnjoj smjeni traje od 8 do 14 sati , a u popodnevnoj od 13 do 19 sati.

 

Članak 23.

 

Radno vrijeme knjižnice obavezno se ističe na ulaznim vratima knjižnice.

O promjeni radnog vremena knjižnice knjižničar je dužan pravodobno istaknuti obavijest na ulaznim vratima knjižnice i oglasnoj ploči Škole.

 

Članak 24.

 

Za vrijeme radnog vremena knjižnica organizira individualni rad s učenicima, rad sa skupinama učenika , aktivnosti vezane za redovnu nastavu i izvannastavne aktivnosti (  književne susrete, razgovore, tribine, predstavljanja knjiga i projekata, natjecanja i kvizove za učenike i sl . ) .

                                                  

VI.    KNJIŽNIČNI ODBOR

 

                                           Članak 25.

 

Uz školsku knjižnicu osniva se knjižnični odbor . Knjižnični odbor čine dva knjižničara Škole i jedan član nastavničkog vijeća , kojega imenuje ravnatelj škole.

Predsjednik knjižničnog odbora je knjižničar ( naizmjenično svake dvije godine drugi knjižničar ), a treći član se bira na vrijeme od dvije godine i može ponovo biti biran.

 

 

       Članak 26.

Knjižnični odbor :

 • raspravlja i odlučuje o radu knjižnice
 • prati ostvarivanje rada u knjižnici
 • daje školskom odboru, nastavničkom vijeću i ravnatelju prijedloge i mišljenja u vezi s radom knjižnice
 • predlaže nabavu knjižne i neknjižne građe te potrebne knjižnične opreme
 • obavlja druge poslove određene ovim pravilnikom i drugim općim aktima Škole .

 

                                                  Članak 27.

 

Knjižnični odbor radi na sjednicama ili sastancima, koje saziva knjižničar najmanje dva puta godišnje ili po potrebi i češće.

 

                                                               Članak 28.

 

Na sjednicama knjižničnog odbora vodi se zapisnik, kojega potpisuje knjižničar i zapisničar. Jedan primjerak zapisnika obavezno se dostavlja ravnatelju škole .

 

 

           VII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

                                           Članak 29.

 

S odredbama ovoga Pravilnika knjižničari su dužni upoznati učenike, roditelje ili skrbnike te razrednike i sve radnike Škole.

 

                                                           Članak 30.

 

Jedan primjerak ovoga Pravilnika , odnosno Izvadak iz Pravilnika koji se odnosi na korisnike  mora biti trajno istaknut na vidljivom mjestu u knjižnici .

 

                                                            Članak 31.

 

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radu školske knjižnice od  1995. godine.

 

                                                            Članak 32.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom  objave na oglasnoj ploči Škole.

 

 

 

                                                                           Predsjednik Školskog odbora :

Klasa :                                                               --------------------------------

Ur. broj :

 

 

 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Škole --------------------- god.

 

 

 

 

 

                                                                                    Ravnatelj Škole :

                                                                                     Andrej Peklić

                                                                              ------------------------------------

 

 

 


 

 
 
 
Školski list

 
OTVORENI SAT

INFORMACIJE

OTVORENI SAT

OTVORENI SAT - GLAZBENO OBRAZOVANJE

DOP i DOD

 

 
Raspored zvonjenja:

Prijepodne:
1. sat: 08:00 - 08:45
veliki odmor
2. sat: 08:55 - 09:40
veliki odmor
3. sat: 09:50 - 10:35
veliki odmor
4. sat: 10:45 - 11:30
5. sat: 11:35 - 12:20
6. sat: 12:25 - 13:10
7. sat: 13:15 - 14:00

Poslijepodne:
0. sat: 13:15 - 14:00
veliki odmor
1. sat: 14:10 - 14:55
2. sat: 15:00 - 15:45
3. sat: 15:50 - 16:35
4. sat: 16:40 - 17:25

 
VREMENIK PROVJERA

RAZREDNA NASTAVA

PREDMETNA NASTAVA

 
Anketa
Smatrate li da je potrebno uvesti informatiku kao obvezni predmet od 1. razreda? 
 
 
Korisni linkovi
 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 27. 8. 2010.

Ukupno: 432889
Ovaj mjesec: 1943
Danas: 12
 
 > Knjižnica  > Dokumenti i propisi za knjižnicu  > Pravilnik o radu školske knjižnice
CMS za škole logo
Osnovna škola Pavao Belas / Brdovec, Ilije Gregorića 28, HR-10291 10291 Prigorje Brdovečko / os-pavao-belas.skole.hr / ured@os-pavao-belas.skole.hr
preskoči na navigaciju