preskoči na sadržaj

Osnovna škola Pavao Belas

 

 Na temelju članka    Statuta Osnovne škole Pavao Belas  Brdovec, a u svezi s  člankom 28.  Zakona o knjižnicama  ( N. N.  br. 105/97., 5/98., 104/00. ) i  člankom 25.

Standarda za školske knjižnice  ( N. N. br. 34/2000. ),  Školski odbor

OŠ Pavao Belas  na sjednici održanoj ............................ donio je

 

 

P R A V I L N I K

O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE

 

 

           I.   OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Pravilnikom o radu školske knjižnice uređuje se položaj, struktura i rad knjižnice, korištenje knjižnične građe,  nabava fonda i postupci u slučaju oštećenja ili gubitka posuđene knjižnične građe .

 

Članak 2.

 

Školska knjižnica čuva, pohranjuje, nabavlja, stručno obrađuje i daje na korištenje knjižnu i neknjižnu građu koju posjeduje. Školska knjižnica je sastavni dio odgojno-obrazovnog procesa škole.

Članak 3.

 

Zadaća je školske knjižnice unaprjeđivanje svih oblika  i područja odgojno-obrazovnog procesa i rada škole:

 • upoznavanje korisnika s različitim izvorima znanja i informacija, te 

     poticanje na njihovo korištenje

 • usvajanje informacijskih vještina, razvijanje kritičkog procjenjivanja u

     odabiru informacija

 • upoznavanje korisnika s načinom rada knjižnice kao multimedijskog i

     informacijskog središta škole

              -    poticanje učenika i nastavnika na cjeloživotno učenje

 • omogućavanje nastavnicima i stručnim suradnicima ostvarivanje

     nastavnog plana i programa te permanentno stručno usavršavanje

 • omogućavanje učenicima ispunjenje obveza koje proizlaze iz nastavnog

     plana i programa škole

 

Članak 4.

 

Knjižnicu vodi knjižničar koji u ostvarivanju funkcije i zadataka školske knjižnice surađuje neposredno s ravnateljem škole .

Djelatnost knjižničara obuhvaća sljedeća područja rada :

 • planiranje  i programiranje  rada školske knjižnice
 • obavljanje stručno-knjižnične i informacijske djelatnosti

 

 • sudjelovanje u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima
 • obavljanje poslova vezanih uz kulturnu i javnu djelatnost Škole
 • suradnja s ravnateljem, nastavnicima i stručnim suradnicima, te s drugim djelatnicima škole i roditeljima učenika
 • permanentno stručno usavršavanje i obavljanje drugih poslova određenih općim aktima Škole
 • suradnja s Matičnom službom, drugim knjižnicama, nakladnicima, Agencijom za odgoj i obrazovanje RH i drugim ustanovama

 

 

 1. KNJIŽNIČNI  FOND 

 

Članak 5.

 

Fond školske knjižnice sadrži :

a )  Knjižnu građu : knjige, časopise i drugu tiskanu građu

b )  Neknjižnu građu : AV mediji - audiokasete, videokasete, filmove, vizualne

       enciklopedije ; komjutorske zapise i elektroničku građu : CD, CD - ROM,

       DVD i sl.

Članak 6.

 

Knjižnična građa smještena je u slobodnom pristupu ( posudbeni dio fonda, časopisi i referentna zbirka ) ili u zatvorenim vitrinama i ladicama ( dio referentne zbirke i AV građa ) .

Članak 7.

 

Knjižnični fond mora biti funkcionalan , prilagođen nastavnom planu i programu Škole, te potrebama korisnika školske knjižnice.

On se nabavlja u skladu s potrebama nastavnih planova i programa i u dogovoru

s ravnateljem , nastavnicima i stručnim suradnicima Škole.

 

 

 1. POSUDBA I KORISNICI  KNJIŽNIČNE GRAĐE

 

Članak 8.

 

Knjižničnu građu imaju pravo koristiti : učenici, nastavnici i stručni suradnici te ostali radnici Škole ( u daljnjem tekstu : korisnici ) .

 

Članak 9.

 

Knjižnica je dužna svim korisnicima pružati usluge pod jednakim uvjetima.

Školska knjižnica svojim korisnicima izdaje članske iskaznice na početku školske godine . Učenici su dužni čuvati svoje članske iskaznice od gubitka, jer se knjižnična građa koristi i posuđuje samo uz predočenje članske  iskaznice.

                                                         

Članak 10.

 

U prostorijama knjižnice i čitaonice mora biti red i mir . Korisnika koji narušava radnu atmosferu , knjižničar je dužan udaljiti  iz prostora knjižnice i čitaonice, kako bi ostali korisnici mogli neometano koristiti usluge knjižnice .

 

Članak 11.

 

Knjižničnu građu korisnicima posuđuju  knjižničari Škole, u redovnom radnom vremenu školske knjižnice . Izvan radnog vremena školske knjižnice  nije dopušteno ulaziti u knjižnicu niti koristiti knjižničnu građu bez nazočnosti knjižničara ili posebnog odobrenja ravnatelja Škole.

 

Članak 12.

 

U prostoru čitaonice korisnici se mogu služiti :

-  referentnom zbirkom :  opće i stručne enciklopedije, leksikoni, rječnici,

    atlasi, bibliografije, monografije, antologije, razni priručnici i sl. ),

-  stručnim i popularno-znanstvenim časopisima

-  neknjižnom građom.

Referentna zbirka i AV građa  ne posuđuju se izvan Škole, jer se isključivo koriste u prostoru škole, odnosno školske knjižnice .

 

Članak 13.

 

Za korištenje izvan prostorija knjižnice učenici mogu posuditi :

 • odjednom 2 knjige na rok od 15 dana
 • odjednom 2 broja časopisa na rok od 5 dana

Nastavnici i stručni suradnici mogu posuditi više knjiga i priručnika tijekom školske godine, te časopise i AV građu po potrebi .

 

Članak 14.

 

Korisnici knjižnice mogu posuđivati knjižničnu građu tijekom školske godine .

Na kraju školske godine učenici su dužni vratiti svu posuđenu knjižničnu građu,

a nastavnici i stručni suradnici vraćaju knjige, AV građu i časopise koji im više nisu potrebni, dok priručnike mogu zadržati  preko ljetnih praznika.

 

Članak 15.

 

Korisnici su dužni pravodobno vraćati posuđenu knjižničnu građu .

Učenicima  koji ne vrate na vrijeme posuđenu knjižničnu građu ( izuzev opravdanih razloga ) naplaćuje se zakasnina od 0,50 Kn po danu i po knjizi . Zakasnina se može utrošiti za kupnju novih knjiga ili sitnog inventara za potrebe školske knjižnice.

 

 

Članak 16.

 

Prije odlaska iz škole  korisnici knjižnice dužni su vratiti svu posuđenu knjižničnu građu u školsku knjižnicu.

Obveza razrednika i učeničke referade je izvjestiti knjižničara o ispisu učenika iz škole ili prelasku u drugu školu.

Obveza tajništva škole je izvjestiti knjižničara o prestanku rada dotičnog radnika koji odlazi iz  škole .

 

Članak 17.

 

Korisnici su dužni čuvati posuđenu knjižničnu građu od svakog oštećenja i uništavanja.  Korisnik koji izgubi, ošteti ili uništi posuđenu knjižničnu građu, odgovoran je za štetu.

Članak 18.

 

Oštećeni ili izgubljeni primjerak knjižnične građe korisnik je dužan nabaviti i vratiti knjižnici istovrsni primjerak kakav je posudio ili knjižnici  platiti u protuvrijednosti oštećenog ili izgubljenog posuđenog primjerka .

 

 

 

 1. ZAŠTITA  KNJIŽNIČNE GRAĐE

 

Članak 19.

 

Sva knjižnična građa mora biti stručno označena i pravilno smještena na police, u vitrine i ladice . Redovita zaštita fonda provodi se djelomičnom ili potpunom revizijom i pregledom fonda, u vremenu koje je predviđeno za te radnje.

 

Članak 20.

Zaštita knjižnične građe obuhvaća :

 • reviziju knjižnične građe
 • izdvajanje knjižnične građe za otpis
 • pravilan smještaj knjižne građe
 • pravilan smještaj neuvezanih časopisa
 • pravilan smještaj i zaštita od oštećenja AV građe
 • popravak oštećenih knjiga

 

Članak 21.

 

U tu svrhu knjižnica je dužna izraditi Pravilnik o zaštiti knjižnične građe i

Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe , te ih primjenjivati u radu .

 

 

            V.  RADNO VRIJEME KNJIŽNICE                                             

 

Članak 22.

 

Radno vrijeme školske knjižnice je tijekom radnog tjedna, od ponedjeljka do petka , od  8 do 19 sati . Kako Škola zapošljava dva knjižničara na puno radno vrijeme, rad u jutarnjoj smjeni traje od 8 do 14 sati , a u popodnevnoj od 13 do 19 sati.

 

Članak 23.

 

Radno vrijeme knjižnice obavezno se ističe na ulaznim vratima knjižnice.

O promjeni radnog vremena knjižnice knjižničar je dužan pravodobno istaknuti obavijest na ulaznim vratima knjižnice i oglasnoj ploči Škole.

 

Članak 24.

 

Za vrijeme radnog vremena knjižnica organizira individualni rad s učenicima, rad sa skupinama učenika , aktivnosti vezane za redovnu nastavu i izvannastavne aktivnosti (  književne susrete, razgovore, tribine, predstavljanja knjiga i projekata, natjecanja i kvizove za učenike i sl . ) .

                                                  

VI.    KNJIŽNIČNI ODBOR

 

                                           Članak 25.

 

Uz školsku knjižnicu osniva se knjižnični odbor . Knjižnični odbor čine dva knjižničara Škole i jedan član nastavničkog vijeća , kojega imenuje ravnatelj škole.

Predsjednik knjižničnog odbora je knjižničar ( naizmjenično svake dvije godine drugi knjižničar ), a treći član se bira na vrijeme od dvije godine i može ponovo biti biran.

 

 

       Članak 26.

Knjižnični odbor :

 • raspravlja i odlučuje o radu knjižnice
 • prati ostvarivanje rada u knjižnici
 • daje školskom odboru, nastavničkom vijeću i ravnatelju prijedloge i mišljenja u vezi s radom knjižnice
 • predlaže nabavu knjižne i neknjižne građe te potrebne knjižnične opreme
 • obavlja druge poslove određene ovim pravilnikom i drugim općim aktima Škole .

 

                                                  Članak 27.

 

Knjižnični odbor radi na sjednicama ili sastancima, koje saziva knjižničar najmanje dva puta godišnje ili po potrebi i češće.

 

                                                               Članak 28.

 

Na sjednicama knjižničnog odbora vodi se zapisnik, kojega potpisuje knjižničar i zapisničar. Jedan primjerak zapisnika obavezno se dostavlja ravnatelju škole .

 

 

           VII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

                                           Članak 29.

 

S odredbama ovoga Pravilnika knjižničari su dužni upoznati učenike, roditelje ili skrbnike te razrednike i sve radnike Škole.

 

                                                           Članak 30.

 

Jedan primjerak ovoga Pravilnika , odnosno Izvadak iz Pravilnika koji se odnosi na korisnike  mora biti trajno istaknut na vidljivom mjestu u knjižnici .

 

                                                            Članak 31.

 

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radu školske knjižnice od  1995. godine.

 

                                                            Članak 32.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom  objave na oglasnoj ploči Škole.

 

 

 

                                                                           Predsjednik Školskog odbora :

Klasa :                                                               --------------------------------

Ur. broj :

 

 

 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Škole --------------------- god.

 

 

 

 

 

                                                                                    Ravnatelj Škole :

                                                                                     Andrej Peklić

                                                                              ------------------------------------

 

 

  

 

Školski list

OTVORENI SAT

INFORMACIJE

OTVORENI SAT

OTVORENI SAT - GLAZBENO OBRAZOVANJE

DOP i DOD

Raspored zvonjenja:

Prijepodne:
1. sat: 08:00 - 08:45
veliki odmor
2. sat: 08:55 - 09:40
veliki odmor
3. sat: 09:50 - 10:35
veliki odmor
4. sat: 10:45 - 11:30
5. sat: 11:35 - 12:20
6. sat: 12:25 - 13:10
7. sat: 13:15 - 14:00

Poslijepodne:
0. sat: 13:15 - 14:00
veliki odmor
1. sat: 14:10 - 14:55
2. sat: 15:00 - 15:45
3. sat: 15:50 - 16:35
4. sat: 16:40 - 17:25

Anketa
U novoj školskoj godini ću:
Korisni linkovi
Brojač posjeta
Ispis statistike od 27. 8. 2010.

Ukupno: 542582
Ovaj mjesec: 9167
Danas: 4
CMS za škole logo
Osnovna škola Pavao Belas / Brdovec, Ilije Gregorića 28, HR-10291 10291 Prigorje Brdovečko / os-pavao-belas.skole.hr / ured@os-pavao-belas.skole.hr
preskoči na navigaciju