preskoči na sadržaj

Osnovna škola Pavao Belas

 > Knjižnica
Knjižnica

Knjižnica

Autor: višnja tepeš, 19. 3. 2014. 08:21

ŠKOLSKA KNJIŽNICA

 

 - mjesto gdje se učenik uvodi u svijet knjige i čitanja. Čitanjem on otkriva raznoliki svijet literature. Pri tome tehnike čitanja i razumijevanje pročitanog  postaju bitan preduvjet uspješnosti procesa cjelokupnog školskog učenja. Zadaća je školskog knjižničara stvoriti od učenika pravog čitatelja koji će s oduševljenjem i radošću osjetiti književno djelo.

 

 Samostalnost u uporabi različitih izvora informacija i znanja jest snalaženje u svim knjižnicama, služenje njihovom građom, poznavanje klasifikacijskih načela, uporaba raznovrsnih kataloga, bibliografija, referentne zbirke i drugih izvora bez kojih nema suvremenog i svrsishodnog cjeloživotnog učenja te napredovanja u struci, a ni kvalitetnog provođenja slobodnog vremena.

 

 Timskim radom školskog knjižničara i učitelja omogućuje se međupredmetno povezivanje sličnih ili zajedničkih nastavnih sadržaja, iz područja informacijske i čitalačke pismenosti, kako pri planiranju tako i u ostvarenju, čime se znatno smanjuje opterećenost učenika.

 Program rada školske knjižnice može biti namijenjen učenicima, učiteljima, roditeljima ili svim korisnicima zajedno, a razlikuje se u zadaćama i ciljevima.

 Aktivnosti školske knjižnice u korelacijskom pristupu prema drugim predmetima odnose se na sljedeće:

-          sudjelovanje u zajedničkom planiranju tema

-          realizaciju nastavnog sata sa zadanom temom

-           izradu referata ili uradaka na zadanu temu

-           provođenje projekata

-           uvodne satove iz pojedinih predmeta, tema ili cjelina

-           organiziranje predavanja i  radionica za učenike, učitelje ili roditelje…

-           satovi sinteze iz pojedinih cjelina i prezentacija projekata.

 

 Aktivnosti pri realizaciji programa mogu se provoditi u različitim oblicima:

-           radionica za interesnu skupinu učenika

-           radionica za učenike pojedinih razrednih odjela

-           radionica za učenike s posebnim potrebama

-           nastavni dan u školskoj knjižnici

-           književni susret - predstavljanje knjiga

-           izrada biltena, preporučnih popisa literature, bibliografija i drugih izvora

-          izložbe (knjiga, slika, fotografija, promotivnih materijala, AV građe, učeničkih radova…)

-           organiziranje susreta s osobama koje izlažu određenu temu

-           organiziranje čitateljskih klubova

-           pokretanje projekata koji timski okupljaju učenike i učitelje

 

 

-          obilježavanja obljetnica pisaca, bivših poznatih učenika škole…

 

 Nezaobilazna je uloga školske knjižnice u promicanju prava djeteta koja proizlaze iz temeljnog prava svakog čovjeka da se optimalno razvije na osnovu svojih sposobnosti i intelektualno-emocionalnih potencijala.

 

 Takav učenik moći će doseći optimalni i željeni stupanj obrazovanja, doprinijeti svojoj socijalnoj sredini, aktivno se uključiti u cijelo društvo, znati se oduprijeti životnim nedaćama te biti sposoban prihvatiti raznovrsnost kultura i stilove življenja i sa znatiželjom uvijek usvajati nova znanja potrebna za prilagođivanje svim životnim situacijama.

 

 Osnovna je zadaća suvremene škole zajedno sa školskom knjižnicom poticati potrebu za pisanim izvorima i ostalim vrstama knjižnične građe, razvijati čitalačke vještine i navike te osnove informacijske pismenosti i informacijske vještine koje su preduvjet za učinkovito pretraživanje informacija. Isticanjem osnovne zadaće školske knjižnice učenik postaje aktivan sudionik nove hrvatske škole.

 

 Navedeni čimbenici omogućit će učenicima da postanu svjesni svojih informacijskih i čitalačkih potreba koje će im pomoći u aktivnom uključivanju u društvo znanja.

 

 Opći ciljevi  programa:

-           učenici se privikavaju na knjižnični prostor i ozračje knjižnične okoline

-           zauzimaju pozitivan stav prema knjizi, knjižnici i njezinoj sveukupnoj građi

-           razvijaju različite sposobnosti (komunikacijske, informacijske, istraživačke…)

-           uporabom izvora znanja i informacija u školskoj knjižnici učenici spoznaju probleme i uče se učinkovitim strategijama za njihovo rješavanje

-           posebna se pozornost posvećuje odgoju aktivnog čitatelja, motivaciji za izvanškolsko čitanje i estetskom doživljavanju te slobodnom pristupu  informacijama

 

 Posebni ciljevi programa:

-           učenici upoznaju sve izvore informacija te nauče  koristiti usluge školske i drugih knjižnica

-           učenike se upućuje na knjige kao stalni izvor raznovrsnih znanja (informativnih, umjetničkih, tehničkih, zabavnih), prikazanih vizualnim, auditivnim i audiovizualnim sredstvima (tekst, slika, crtež, mapa, tonski i videozapis)

-           učenici upoznaju primarne i sekundarne izvore informacija za potrebe cjeloživotnog učenja

-           učenici usvajaju pojmove  citat, citiranje, referenca, bilješka i sažetak za potrebe problemsko-istraživačkog i projektnog rada

-           učenici prepoznaju  bibliografske podatke o knjižnoj građi.

Područje rada: 1. – 4. razred

 

 Od 1. do 4. razreda osnovne škole razvijaju se vještine pisanja i čitanja. Prioritet aktivnostima u radu s učenicima u i sa školskom knjižnicom daje se poticanju čitanja kao jezičnoj djelatnosti i temelju obrazovanja. Razvijanjem čitalačke pismenosti potiče se govorno i pisano izražavanje učenika, daju im se nova znanja, obogaćuje se rječnik, pomaže im se u izgradnji sustava vrijednosti i usvajanju etičkih normi, što su preduvjeti za uspješno učenje svih predmeta.

 

1. razred

 Tema: Knjižnica – mjesto poticanja čitalačke i informacijske pismenosti

 

 Ključni pojmovi: školska knjižnica, školski knjižničar, slikovnica, knjiga

 Obrazovna postignuća: upoznati knjižnični prostor i školskoga knjižničara, izvore znanja i čemu oni služe; naučiti posuđivati, čuvati i vraćati knjige na vrijeme; razvijati sposobnost promatranja, zapažanja i slobodnog iznošenja vlastitog mišljenja; razlikovati knjižnicu od knjižare

 

2. razred

 

 1. Tema : Dječji časopisi

 

 Ključni pojmovi : poučno-zabavni list, mjesečnik, naslovnica, rubrika

 Obrazovna postignuća : prepoznati i imenovati dječje časopise; razlikovati dječji tisak od dnevnog tiska i časopisa; prepoznati rubriku i odrediti poučava li nas ili zabavlja; razlikovati časopise prema vremenu izlaženja; čitati  dječje časopise

 

 2. Tema : Jednostavni književni oblici

 

 Ključni pojmovi :  kratka priča, bajka

 Obrazovna postignuća: ponoviti naučena znanja o knjižnici iz prvog razreda te naučiti samostalno se orijentirati u knjižnici i pronaći željenu knjigu; naučiti kako je knjiga opremljena (hrbat, korice, knjižni blok); osnovna komunikacija s književnoumjetničkim tekstovima na razini prepoznavanja; doživjeti knjigu kao motivacijsko sredstvo za različite aktivnosti pričanjem priča i bajki u knjižnici; naučiti aktivno slušati; usvojiti nove riječi te tako bogatiti rječnik.

 

3. razred

 1. Tema:  Put od autora do čitatelja

 

 Ključni pojmovi: knjiga, autor, ilustrator, prevoditelj                  

 Obrazovna postignuća: imenovati osobe koje su važne za nastanak knjige; prepoznati dijelove knjige ( naslovna stranica, sadržaj, bilješka o piscu, izdanje, nakladnik); znati pronaći podatke u knjizi; samostalno čitati književnoumjetničke tekstove

 

 2. Tema: Mjesna (gradska/narodna) knjižnica

 Ključni pojmovi: mjesna knjižnica

 Obrazovna postignuća: posjetom knjižnici izvan škole razlikovati odjele mjesne knjižnice;  poznavati aktivnosti knjižnice s ciljem poticanja čitanja i uporabe knjižnice u učenju i kreativnom korištenju slobodnog vremena

 

4. razred

 1. Tema: Referentna zbirka - priručnici

 Ključni pojmovi: enciklopedija, leksikon, rječnik, pravopis, atlas

 Obrazovna postignuća: poznavati referentnu zbirku i načine njezine uporabe u svrhu proširivanja znanja; prepoznati referentnu zbirku na različitim medijima; znati pronaći, izabrati te primijeniti informaciju

 

 2. Tema: Književno-komunikacijsko-informacijska kultura

 

 Ključni pojmovi: književnoumjetnička djela, znanstveno-popularna i stručna literatura, čitalačka kultura

 Obrazovna postignuća: razlikovati književni tekst od znanstveno-popularnog i stručnog; osjećati ljepotu književne riječi i spoznati njezinu vrijednost u životu čovjeka; služiti se znanstveno-popularnim tekstom

 

Područje rada: 5. – 8. razred

 

 Već od  4. razreda školska knjižnica uvodi učenike u svijet informacija poučavajući ih samostalnoj uporabi izvora informacija i znanja. U procesu poučavanja važno je  razvijati sposobnosti procjene vrijednosti kvalitete svake informacije. U središtu pozornosti su, dakle,  informacija i njeno vrjednovanje u svrhu razvijanja osobne odgovornosti pri stjecanju vještina potrebnih za cjeloživotno učenje.

 

5 . razred

 1. Tema : Časopisi – izvori novih informacija

                 

 Ključni pojmovi :  znanost, struka, sažetak

 Obrazovna postignuća: uočiti područja ljudskoga znanja; prepoznati i imenovati  znanosti, zapaziti njihovo grananje; čitati tekst iz časopisa s razumijevanjem i znati ga prepričati

 

 2. Tema: Organizacija i poslovanje školske knjižnice

 

 Ključni pojmovi: signatura, autorski i naslovni katalog

 Obrazovna postignuća: učenik zna pronaći knjigu na polici uz pomoć signature; zna objasniti kataložni opis i pronaći knjigu u knjižnici  uz pomoć knjižničnoga kataloga; za svoj upit zna se obratiti i gradskoj/narodnoj knjižnici

 

6. razred

 

 1. Tema: Samostalno pronalaženje informacija

 

 Ključni pojmovi: uvod u UDK , popularno-znanstvena i stručna literatura

 Obrazovna postignuća: razumjeti sustav  Univerzalne decimalne  klasifikacije kojom se klasificiraju  znanstveno-popularna i stručna djela i prema njoj znati pronaći knjigu u bilo kojoj knjižnici; služiti se katalozima i bibliografijama pri pronalaženju informacija za potrebe problemsko-istraživačke i projektne nastave

 

 2. Tema: Predmetnica – put do informacije

 

 Ključni pojmovi: katalog, predmetnica, zbirke u knjižnici

 Obrazovna postignuća: samostalno rabiti predmetnicu, izabrati tehnike rada, načine pretraživanja i  izvore informacija za rješavanje problemsko-istraživačkih zadaća

 

7. razred

 1. Tema : Časopisi na različitim medijima

 

 Ključni pojmovi :  tiskani i elektronički časopis, autorstvo, citat

 Obrazovna postignuća: izabrati i uporabiti podatke iz različitih časopisa pri oblikovanju informacija; znati citirati, pronaći citat i uporabiti ga; usvojiti citiranje literature pri izradi referata ili zadaća istraživačkog tipa; razumjeti  važnost i svrhu pravilnog citiranja literature u tijeku pisanja samostalnog rada; usvojiti pojam autorstva (poštivati intelektualno vlasništvo u uporabi i kreiranju informacija)

 

 2. Tema: On-line katalozi

 

 Ključni pojmovi: e-katalog ili on-line katalog

 Obrazovna postignuća: pretraživati fondove knjižnica putem e-kataloga; znati pronaći odgovor na pitanje ima li određena knjižnica neku jedinicu knjižnične građe,  koliko ih ima i koji im je trenutačni status; samostalno uočiti koje knjige nekog autora ima  knjižnica; pretraživati pomoću UDK oznake i pomoću predmetnice; prepoznati školsku knjižnicu kao dio globalne informacijske mreže te vrijednost kvalitetne informacije u svakodnevnom životu

 

8. razred

 1. Tema: Sustav i uloga pojedinih vrsta knjižnica

 

 Ključni pojmovi: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, narodna, specijalna i školska knjižnica; on-line katalog i on-line informacija

 Obrazovna postignuća: razumjeti sustav i poslovanje pojedinih vrsta knjižnica u RH i u svijetu; znati samostalno pretraživati fondove knjižnica e-katalogom radi pronalaženja jedinica knjižne građe ili izvora informacija za samostalnu izradu  učeničkog rada

 

 2. Tema: Uporaba stečenih znanja

 

 Ključni pojmovi: znanje, informacija, cjeloživotno učenje

 Obrazovna postignuća: usustaviti stečeno znanje u međupredmetnom povezivanju knjižnično-informacijskih znanja s drugim predmetima; čitati s razumijevanjem i prepričavati vlastitim riječima; raditi bilješke i pisati sažetak; primijeniti stečena znanja i vještine u svrhu  cjeloživotnog učenja

 

Realizacija sadržaja programa čitalačke pismenosti i knjižnično-informacijskog područja školske knjižnice

 

 Broj i redoslijed tema ne predstavljaju  broj nastavnih sati. Za neku će temu biti potrebno više sati, a više se tema može obraditi u jednom satu. Redoslijed tema ne upućuje na strogi redoslijed obrade. Uključuju se teme koje se mogu ostvariti s obzirom na sposobnosti i znanja učenika te na uvjete rada. Teme treba ostvarivati na načine koji aktivno uključuju učenike, potiču njihovu znatiželju i kreativnost. Sadržaji programa se mogu izvoditi u školskoj knjižnici, informatičkoj učionici, razredu, višenamjenskom ili nekom drugom prostoru u školi ili izvan nje.

 

 Važno je napomenuti da programske odrednice nisu nešto što se uči u jednom razredu pa je time učenje završeno, nego se znanja, vještine i sposobnosti njihove primjene trajno utvrđuju i proširuju na različitim stupnjevima obrazovanja (horizontalno i vertikalno), u različitim područjima i sadržajima.

 

 Budući da školska knjižnica sve uspješnije usklađuje svoje zadaće i ciljeve s nastavnim i izvannastavnim aktivnostima, teme iz programa se mogu ostvariti korelacijom s bilo kojim područjem iz školskog programa, jer svaki sadržaj može biti podloga za ostvarenje ciljeva i zadaća čitalačkog i informacijskog opismenjivanja.

 

 Tako, npr. tema Povijest pisma i knjige u 5. razredu omogućuje korelaciju nastave povijesti, zemljopisa, hrvatskoga jezika, likovne kulture i tehničke kulture ..., a i ostvarenje svih zadaća poticanja čitanja i knjižnično-informacijskog područja: uporabu časopisa, referentne zbirke, poznavanje signature, snalaženje u katalozima, poznavanje gradske/narodne knjižnice, isticanje ključnih riječi i njihova uporaba itd..

 

 U svim aktivnostima nužna je kreativna suradnja, timski rad učitelja i svih stručnih suradnika, među kojima je i školski knjižničar, te korelacijski pristup planiranju i programiranju rada, jer se samo međupredmetnim suodnosom, usporedbom sadržaja, ukazivanjem na sličnosti i razlike unutar određenog područja znanja može usvojiti kvalitetno i primjenjivo znanje.


 

 [više]

Arhiva naših vijesti   
  

 
Školski list

OTVORENI SAT

INFORMACIJE

OTVORENI SAT

OTVORENI SAT - GLAZBENO OBRAZOVANJE

DOP i DOD

Raspored zvonjenja:

Prijepodne:
1. sat: 08:00 - 08:45
veliki odmor
2. sat: 08:55 - 09:40
veliki odmor
3. sat: 09:50 - 10:35
veliki odmor
4. sat: 10:45 - 11:30
5. sat: 11:35 - 12:20
6. sat: 12:25 - 13:10
7. sat: 13:15 - 14:00

Poslijepodne:
0. sat: 13:15 - 14:00
veliki odmor
1. sat: 14:10 - 14:55
2. sat: 15:00 - 15:45
3. sat: 15:50 - 16:35
4. sat: 16:40 - 17:25

Anketa
Novi početak školske godine dočekala/dočekao sam:
 
Korisni linkovi
Brojač posjeta
Ispis statistike od 27. 8. 2010.

Ukupno: 449659
Ovaj mjesec: 2195
Danas: 57
CMS za škole logo
Osnovna škola Pavao Belas / Brdovec, Ilije Gregorića 28, HR-10291 10291 Prigorje Brdovečko / os-pavao-belas.skole.hr / ured@os-pavao-belas.skole.hr
preskoči na navigaciju